Finančný príspevok pre naše denné stacionáre bol pozastavený | Slovenská katolícka charita


Finančný príspevok pre naše denné stacionáre bol pozastavený

pridal: wp-dev | dátum: 25. apríla 2017 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 25. apríla 2017 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR) zakomponovalo do zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pre poskytovateľov sociálnej služby v bode 2.8 podmienku, aby tieto subjekty do 31. marca 2017 predložili potvrdenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že spĺňajú všetky podmienky vyplývajúce z vyhlášky č. 210/2016 Z. z. V prípade, ak takéto potvrdenie nepredložia, nebudú im poskytnuté finančný príspevok na príslušné štvrťroky roka 2017. Poskytovatelia denných stacionárov však takúto podmienku nevedia splniť, nakoľko regionálne úrady verejného zdravotníctva nie sú ochotné takéto potvrdenia vydávať, lebo im to vo februári 2017 písomne zakázal hlavný hygienik Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. Napriek uvedenému MPSVR nebolo schopné a ochotné vzniknutú situáciu riešiť.

Hlavný hygienik SR odmietol vydávať potvrdenia, nakoľko by boli v rozpore s právnymi predpismi. MPSVR však naďalej trvá na splnení podmienky, ktorú poskytovatelia nemôžu a nevedia splniť, čo je v absolútnom rozpore s ustanovením § 36 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, že na nesplniteľnú podmienku sa neprihliada.

Aktuálne je už takmer koniec mesiaca apríl a poskytovatelia sociálnych služieb v denných stacionároch príspevok z MPSVR doteraz nedostali. Je to tak aj v prípadoch tých poskytovateľov, ktorí majú kombinované zariadenia, napr. so zariadením pre seniorov, so zariadením opatrovateľskej služby. Všetci nielenže nedostali príspevok na služby v dennom stacionári, ale keďže o príspevok majú požiadať v rámci jednej žiadosti, nedostali príspevok ani na ďalšie poskytované služby. MPSVR sa pritom v rámci zmluvy zaväzuje vyplatiť príspevok najneskôr do 10. apríla 2017.

Podľa informácií poskytovateľov im MPSVR príspevok bez uvedeného potvrdenia nevyplatí. Vzniká tak začarovaný kruh, ktorý môže prispieť k priamej likvidácii denných stacionárov. MPSVR už dávnejšie začalo sprísňovať podmienky pre denné stacionáre. Uznávame, že je potrebné zamedziť zneužívaniu tohto príspevku organizáciami, ktoré si z tejto sociálnej služby urobili zárobkovú činnosť bez toho, aby poskytovali občanom odkázaným na pomoc inej osoby kvalitnú ambulantnú službu. Avšak tieto kritériá by nemali postihovať tých, ktorí poctivo a v súlade so zákonom poskytujú službu občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorom a umožňujú im žiť kvalitnejší život a ich príbuzným vytvárajú možnosť sa zamestnať, nakoľko v pracovnom čase je o ich blízkych postarané.

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb vyzýva zamestnancov a klientov sociálnych služieb ako aj verejnosť, aby ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jánovi Richterovi zaslali počas tohto týždňa e-mailom výzvu, z ktorej citujeme: „Vyzývame ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pána Richtera, aby okamžite prijal opatrenia a prestal neuváženými krokmi likvidovať aj to málo, čo zostalo zo sociálnych služieb, a ktoré napriek nekompetentnosti jeho ministerstva ešte fungujú.“