Kinestetika v opatrovateľstve | Slovenská katolícka charita

Kinestetika v opatrovateľstve

Naučte sa jednoduchými pohybmi aktivizovať a využiť pohybové schopnosti svojho klienta a šetriť svoje zdravie.

O kurze

Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze sa budeme venovať rozličným zákonom pohybu a naučíme sa ich využívať aj pri práci s našimi klientmi. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici.

Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky. Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at

Kurz pozostáva z dvoch častí. Je potrebné absolvovať obidve. Kurz je možné uskutočniť jedine prezenčne.

Cieľ kurzu

  • získať základy konceptu kinestetiky – používať koncepty, aby účastníci lepšie porozumeli svojim vlastným činnostiam
  • spoznať význam vlastného aktívneho pohybu v oblasti zdravotných a učebných procesov
  • naučiť sa navrhnúť takú každodennú podporu, aby sa klienti mohli pri pohybe aktívne zúčastňovať
  • zvýšiť vlastnú schopnosť pohybovať sa a prispôsobovať sa, a tým znižovať vlastnú a klientovu fyzickú záťaž
  • podporovanie jedinca napriek jeho obmedzeniu, aby aj tak naďalej mohol čo najviac samostatne ovplyvňovať svoje vlastné zdravie a aktívne sa podieľať na utváraní kvality vlastného života

Metodika kurzu

  • rozvoj konceptov založených na vlastnej telesnej skúsenosti a skúsenostiach s účastníkmi
  • štúdiom ľudskej aktivity z rôznych pohybových perspektív s využitím kinestetických konceptov
  • špecifické, praktické aplikácie z oblasti práce s klientom
  • reflexia skúsenosti s pohybom a jeho významu a plánoval prevod do praxe,založené na využití pracovného zošita a domácej úlohy
  • samostatná reflexia účastníkov vlastnej praxe

Lektorka

Alena Kubeš, – pedagóg v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky

Termíny:
1. časť: 07.03.2022 a 08.03.2022 v čase od 09.00 do 17.00
2. časť: 26.05.2022 a 27.05.2022 v čase od 09.00 –do 17.00
Miesto:
Dom Xaver, Banská 28, Badín
Poplatok za kurz:
Charitní zamestnanci: 100,-EUR + 30,-EUR pre Rakúsku Kinestetickú spoločnosť
Ostatní: 120,-EUR + 30,-EUR pre Rakúsku Kinestetickú spoločnosť

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.