Súhlas - Kurzy | Slovenská katolícka charita

Súhlas – Kurzy

£ V zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 ako dotknutá osoba udeľujem súhlas prevádzkovateľovi Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00179132 za účelom spracovania mojich osobných údajov v rozsahu  meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, tel. kontakt, email, názov organizácie/zamestnávateľa a za účelom spracovania osvedčení o absolvovaní vyššie uvedených kurzov a s tým súvisiacich údajov po dobu 15 rokov pre potreby vystavenia duplikátu osvedčenia. Súhlas udeľujem na obdobie 15 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

£V zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 ako dotknutá osoba udeľujem súhlas prevádzkovateľovi Caritas Rundum Zuhause betreut, Mommsengasse 35, A-1040 Viedeň, Rakúsko za účelom spracovania mojich osobných údajov v rozsahu  meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, tel. kontakt, email, názov organizácie/zamestnávateľa a za účelom spracovania osvedčení o absolvovaní vyššie uvedených kurzov a s tým súvisiacich údajov po dobu 15 rokov pre potreby vystavenia duplikátu osvedčenia. Súhlas udeľujem na obdobie 15 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom stránke www.charita.sk a www.caritas-rundumbetreut.at.