Medzinárodná konferencia vo Viedni priniesla uznanie pre Projekt Rafael III | Slovenská katolícka charita


Medzinárodná konferencia vo Viedni priniesla uznanie pre Projekt Rafael III

pridal: wp-dev | dátum: 19. apríla 2016 | kategória: Aktuality

Vo štvrtok 14. apríla 2016 sa v budove OSN vo Viedni uskutočnila Medzinárodná konferencia pod názvom Access to education and security for Refugee children, women and youth: Leaving No one behind. Hlavnými organizátorom a iniciátorom tejto konferencie bola WFWPI UN – Medzinárodná federácia žien za svetový mier vo svete, ktorá má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Slovenskú katolícku charitu (SKCH) a Projekt Rafael III. na konferencii reprezentovali Emília Trepáčová a Anna Balgová. Príjemný prekvapením bol príspevok pani Carolyne Handschin, riaditeľky WFWPI UN, ktorá vo svojej krátkej prezentácií uviedla prácu SKCH a projekt Rafael, ako pozitívny príklad toho, kedy nezisková organizácia dokáže plne zastúpiť štát v procese integrácie a sama vytvára integračný projekt, dokonca lepší než samotná vláda.

Konferencia si zobrala za základ problematickú sféru aktuálnej utečeneckej krízy. Primárne sa účastníci venovali oblasti vzdelávania, predovšetkým so zreteľom na zraniteľné skupiny utečencov – ženy, deti a mládež. Myšlienky a postoje k tematickému uchopeniu konferencie sa zjednocovali v názore, že vzdelanie je kľúčom k všetkému – predovšetkým k vnútornej slobode a lepšej budúcnosti. Pritom je základnou povinnosťou pomôcť najmä deťom (utečencom) k prístupu k vzdelaniu a k jeho lepšiemu zabezpečeniu. Iba vzdelanie môže zmeniť svet a práve nedostatok vzdelania spôsobuje atmosféru, ktorá vo svete panuje. Dôraz sa kládol na global quality education, čo v sebe nesie vzdelávanie a osvetu k témam mieru, medzikultúrnym otázkam, ľudským právam, rozvoju, chudobe, ekológií, environmentalistike, ničeniu a devastácií prostredia, taktiež k hodnotám, normám, slobode, spravodlivosti a tolerancii.

V rámci konferencie sa hovorilo aj o dôvodoch vzniku utečeneckej krízy, dôsledkoch tejto krízy na deti, nakoľko destabilizovaná situácia robí túto cieľovú skupinu ešte zraniteľnejšou (hlavne matky a deti). Tiež sa preberali praktické otázky, keď príde utečenec do novej krajiny, nakoľko je problematický zápis do školy a celý školský proces, ďalej otázka tráum, ktoré si v sebe utečenci nesú, pričom sa zvýraznila potreba psychologickej pomoci na školách a spolupráca s učiteľmi, ako aj odporúčania športových aktivít na odbúravanie stresov a vytvorenie tímovosti a priateľstiev so širším okolím, ako jeden z elementov a foriem integrácie. Spomenutá tiež bola integrácia utečencov, ktorá predstavuje veľmi zložitý proces, nakoľko v sebe zahŕňa ukotvenie potrebných spoločenských oblastí (bývanie, zdravotná starostlivosť, jazyk, vzdelanie, rodina, priateľstvo, kontakt so susedstvami a pod.) k samostatnému a plnohodnotnému fungovaniu v spoločnosti.

Všetky prednesené príspevky konferencie boli inšpiratívne a motivujúce. Bolo tiež zaujímavé sledovať čo v Rakúsku v rámci integrácie utečencov robia komunity, mimovládne organizácie a jednotlivci. Do budúcna je to skvelá inšpirácia, pričom by bolo možno zaujímavé skúšať apelovať na potrebu zapájania a angažovanosti samospráv v tomto procese. Každá pomoc, či väčšia alebo menšia, je prínosná a pomáha budovať lepšie okolie a realitu. Dôkazom sú odprezentované malé projekty a formy pomoci.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.