OBCHODOVANIE S ĽUĎMI A OLYMPIÁDA V LONDÝNE | Slovenská katolícka charita


OBCHODOVANIE S ĽUĎMI A OLYMPIÁDA V LONDÝNE

pridal: wp-dev | dátum: 12. júna 2012 | kategória: Aktuality

foto: www.stopthetraffik.org

Napriek nedostatku štatistík zachytávajúcich vzťah veľkých športových podujatí a obchodovania s ľuďmi a výskytu rozdielnych názorov naň podnikajú hosťujúce krajiny v posledných rokoch mnohé kroky na elimináciu tohto druhu kriminality – najmä v čase pred a počas športovej udalosti. Výnimkou nie je ani Veľká Británia, kde je problém obchodovania s ľuďmi dokázaný – a to aj v londýnskych častiach, kde samotná Olympiáda bude prebiehať.

Organizácia spojených národov (UN.GIFT) a STOP THE TRAFFIK vytvorili v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi počas Olympiády okrem iných aktivít spoločný projekt nazvaný „GIFT box“ (darčeková škatuľa), ktorý bude trvať počas Olympijských hier 2012 s cieľom nenásilným spôsobom inšpirovať britských aj zahraničných návštevníkov k aktívnemu postoju v boji proti tomuto javu.

foto: www.stopthetraffik.org

Veľká Británia je cieľovou krajinou pre mužov, ženy a deti najmä z Afriky, Ázie a Východnej Európy, ktorí sú vystavení sexuálnemu zneužívaniu, nútenej práci, domácemu otroctvu, nútenej pouličnej kriminalite, pestovaniu marihuany, zneužívaniu sociálnych benefitov a núteným sobášom. Počas prvých dvoch rokov od vytvorenia tzv. National Referral Mechanism (pozn.: systém na identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi a zabezpečenie ich dostatočnej ochrany a podpory) v apríli 2009, bolo do Centra pre obchodovanie s ľuďmi Veľkej Británie (UKHTC) prijatých 1 481 upozornení. V skutočnosti sú však čísla vyššie, čo je potvrdené v správe Project Acumen (2010) Asociáciou najvyšších predstaviteľov polície (ACPO). Podľa tejto správy zo 17 000 identifikovaných migrantiek vykonávajúcich prostitúciu v Anglicku a Walese bolo 2600 obeťami obchodovania s ľuďmi (ďalej len OSĽ). Je dôležité poznamenať, že táto správa zachytila len obete obchodovania v sexbiznise, nezahŕňala ostatné formy OSĽ; tiež sa týkala len cudziniek a neanalyzovala „interné“ obchodovanie vo Veľkej Británii. Zo 61 známych národností jednotlivcov zrejme obchodovaných v Británii, sú Briti štvrtou najpočetnejšou skupinou po Nigérijcoch, Číňanoch a Vietnamcoch.

S nastávajúcou olympiádou v Londýne sa spája aj obava, že by mohla viesť k nárastu počtu ľudí obchodovaných do Veľkej Británie; aj keď neexistuje spoľahlivý dôkaz nárastu OSĽ počas veľkých športových podujatí.

Vo všeobecnosti existujú ku vzťahu OSĽ a športových podujatí dva protichodné postoje: ako už bolo povedané, nie je potvrdená pozitívna korelácia medzi OSĽ a veľkými športovými podujatiami; návštevníci často prichádzajú s rodinami a s obmedzených rozpočtom. Analýza výdavkov a príjmov obchodníkov by bola vzhľadom na dĺžku trvania športových podujatí dosť nepriaznivá. Na druhej strane tí, ktorí vidia prepojenie medzi oboma tvrdia, že kampane k téme OSĽ spolu so zvýšeným presadzovaním práva pred a počas športových podujatí, sú nevyhnutné k zabráneniu obchodovania. Medzinárodné športové podujatia môžu zvýšiť výskyt OSĽ z dôvodu krátkodobého nárastu dopytu po prostitúcii, stavebných prácach a všetkých ostatných formách ťažkej práce. Navyše obete OSĽ sú v takomto prípade v nevýhode, lebo majú do hosťujúcej krajiny ľahký vstup ako „návštevníci“ podujatia.

Prvou športovou udalosťou spojenou s OSĽ bola olympiáda v Aténach v roku 2004, ale najmä v roku 2006, počas Majstrovstiev sveta vo futbale v Nemecku, vládli na národnej i medzinárodnej úrovni veľké obavy z prudkého nárastu OSĽ. Médiá a rôzne organizácie sa sústredili najmä na obchodovanie v sexbiznise, v správach figurovali údaje o viac ako 40 000 žien obchodovaných do Nemecka na nútenú prostitúciu – aj keď tieto odhady nemali žiaden solídny základ.

Neziskové organizácie v Nemecku spravili rôzne opatrenia vo forme kampaní na zvýšenie povedomia a zriadením liniek pre obete a verejnosť. Vláda vzala do úvahy riziko OSĽ, najmä jeho formu sexuálneho zneužívania, pri tvorbe všeobecného akčného plánu v rámci Majstrovstiev. Jeho úsilie predísť sexuálnemu obchodovaniu počas podujatia bolo postavené na podpore spolupráce medzi súdnymi orgánmi, políciou, a ostatnými organizáciami a inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni. Znamenalo to intenzívnejšie zdieľanie informácií medzi súdnymi orgánmi, zvýšenú prítomnosť polície vo štvrtiach s prostitúciou a väčší počet ich razií a kontrol, úsilie zvýšiť informovanosť v hoteloch, silnejšiu spoluprácu medzi sociálnymi inštitúciami a poradenskými centrami. Prevláda presvedčenie, že tieto opatrenia pomohli výrazne obmedziť OSĽ a nedošlo k nárastu v počte obchodovaných ľudí v hosťujúcej krajine Majstrovstiev v roku 2006.

Vláda, mimovládne organizácie a médiá v Juhoafrickej republike venovali pred a počas Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2010 obchodovaniu s ľuďmi veľkú pozornosť. Ľudia sú v ich krajine obchodovaní najmä pre sexbiznis, domáce otroctvo, pouličný predaj, zásobovanie, žobranie, kriminálnu činnosť, manufaktúry (často v čínskych mestských enklávach), poľnohospodárstvo a prevádzanie zbraní a drog. Nárast výskytu obchodovania v súvislosti s Majstrovstvami bol očakávaný predovšetkým v oblasti sexbiznisu, pouličnej kriminality a žobrania. Aj keď neexistujú štatistiky zachytávajúce OSĽ počas Majstrovstiev 2010, kampane zvýšili povedomie o problematike na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Je jasné, že prestížne športové podujatia môžu hrať významnú úlohu pri upriamovaní pozornosti na problém OSĽ a byť možnosťou na zvýšenie angažovanosti komunít. Čo je však najdôležitejšie, vzhľadom na dôkazy o pretrvávajúcom OSĽ v Londýne a celej Británii, by sme mali využiť túto možnosť, ktorú nám práve londýnska olympiáda ponúka.

STOP THE TRAFFIK zaznamenala pozitívne ohlasy na žiadosti o spoluprácu v boji proti OSĽ v Londýne. Inštitúcia Greater London Authority (GLA) vytvorila sieť zahŕňajúcu miestne autority, políciu, sociálne služby a mimovládne organizácie, s cieľom spolupráce počas a po olympiáde. V Londýne je problém s výskytom OSĽ v piatich obvodoch olympiády: Hackney, Tower Hamlets, Newham, Waltham Forest a Greenwich. V rokoch 2008 až 2009 tím mestskej polície zameraný na boj s OSĽ vykonal v týchto piatich obvodoch 14 operácií a poskytol rady pre 21 ďalších. V rokoch 2003 až 2009 prijal útulok pre ženské obete obchodovania v sexbiznise z daných obvodov 105 obetí.

Organizácia spojených národov (UN.GIFT) a STOP THE TRAFFIK vytvorili nový spoločný projekt nazvaný „GIFT box“ (darčeková škatuľa), ktorý bude trvať počas Olympijských hier 2012 s cieľom inšpirovať britských aj zahraničných návštevníkov k aktívnemu postoju v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Darčeková škatuľa je obrovská verejná inštalácia (7 stôp²), ktorá bude ľuďom demonštrovať, ako môžu byť obete obchodovania oklamané: za sľubmi vzrušujúcich možností, ktoré pritiahnu ľudí ku škatuliam, bude v ich vnútri odhalená drsná realita OSĽ.

Škatule budú v štyroch rôznych verziách – každá prezentujúca jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem OSĽ v uliciach Londýna: domáce otroctvo, nútená pouličná kriminalita, sexuálne zneužívanie a nútená práca. GIFT box škatule budú silne rezonujúce ale súčasne „family-friendly“ a budú inšpirovať ľudí k zasadzovaniu sa za boj proti obchodovaniu s ľuďmi v ich komunitách.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac či zapojiť do kampane GIFT box alebo iných kampaní organizácie STOP THE TRAFFIK, kontaktujte:

Jantine Werdmuller von Elgg

Project Coordinator GIFT box at STOP THE TRAFFIK

jantine.werdmuller@stopthetraffik.org

tel.: 0044 (0) 2079214258

www.stopthetraffik.org

www.ungiftbox.org

Zdroj: STOP THE TRAFFIK; použité s dovolením organizácie STOP THE TRAFFIK