POSTIHNUTÝM POVODŇAMI CHARITA DOTERAZ PREROZDELILA SUMU 1 611 000 EUR | Slovenská katolícka charita


POSTIHNUTÝM POVODŇAMI CHARITA DOTERAZ PREROZDELILA SUMU 1 611 000 EUR

pridal: wp-dev | dátum: 27. novembra 2010 | kategória: Aktuality

ZBIERKA POVODNE 2010

Dramatické a smutné chvíle zažili mnohé domácnosti na Slovensku potom, ako dlhotrvajúce dažde z konca mája a začiatku júla výrazne zvýšili hladiny mnohých riek a potokov, ako aj spodnú vodu v lokalitách, už dlhodobo čeliacich tomuto problému . Voda sa následkom tohto začala v mnohých obciach a mestách vylievať z korýt a svojim objemom aj silou spôsobila vážne materiálne a v mnohých prípadoch aj ťažké emocionálne ujmy. Pretrhala mosty, zaliala záhrady, pivnice, zobrala mnohým ľudom úrodu, čo je však najhoršie, niektorým i strechu nad hlavou a s ňou všetko, čo im bolo drahé.

Slovenská katolícka charita a Konferencia biskupov Slovenska zareagovala na toto nešťastie okamžitým vyhlásením finančnej zbierky na pomoc postihnutým povodňami. Veriaci všetkých farností na celom Slovensku vyjadrili spolupatričnosť a solidaritu voči zasiahnutým zapojením sa do nedeľnej finančnej zbierky vyhlásenej v kostoloch dňa 20.6.2010 na tento účel. Celková suma vyzbieraná prostredníctvom zbierok Konferencie biskupov Slovenska a Slovenskej katolíckej charity činila vyše 1 765 000 eur.

– okamžite po povodniach sa prerozdelilo 284 tisíc eur domácnostiam, ktorých hmotná a asociálna situácia bola najťažšia. Informácie o jednotlivých rodinách sme získali od farských komisií, zostavených správcom farnosti príslušnej obce či mesta.

– zabezpečili sme 200 kusov elektrických vysúšačov, 4 špeciálne mokro – suché vysávače na bahno a kalnú vodu a 4200 litrov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, aby sa potom, čo voda opadla, mohlo začať s odčerpávaním jej nánosov, kalu a bahna, vysúšaním nasiaknutých stien, čistením a dezinfikovaním miestností, ale ja pitnej vody. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

– zriadil sme „Sklad Solidarity“ v Bratislave, a vďaka individuálnemu darcovstvu, aj materiálnym darom súkromných firiem a reťazcov sme poskytli pomoc vo forme šatstva, zariadenia do bytu, domácich elektrospotrebičov a vecí dennej spotreby.

– tri plne naložené kamióny s nábytkom smerovali do vážne zasiahnutých obcí na Spiši – Podolínec, Ľubica, Kežmarok, Markušovce, Smižany, Richnava, Kluknava, Spišské Vlachy, Letanovce, Betlanovce, Spišská Nová Ves, Kolinovce.

– 67 rodinám na Hornej Nitre, Spiši a v okolí Košíc sme v spolupráci s firmami a nábytkárskymi predajňami zo západného a stredného Slovenska znovuzariadili povodňami spustošené domácnosti. Ich príbytky zaplnili celkom nové postele, matrace, kusy obývačkového, kuchynského aj kancelárskeho nábytku, nové kuchynské linky aj so spotrebičmi, ktoré im tieto firmy venovali.

Na základe podpísaného memoranda o spolupráci s humanitárnymi organizáciami Človek v ohrození a Človek v tísni a podľa dohodnutej metodiky, sme rozoslali do zasiahnutých lokalít 7 monitorovacích tímov, ktorých cieľom bolo zistiť potreby rodiny, zaznamenať rozsah a mieru poškodenia domácnosti, vyhotoviť fotodokumentáciu zničených obytných častí, celkovú sociálnu situáciu a schopnosť vysporiadať sa s udalosťou. Následne počas niekoľkých týždňov zasadala komisia zložená z predstaviteľov štyroch spolupracujúcich organizácií, aby podľa presne stanovených kritérií rozhodla o výške finančného príspevku pre každú domácnosť. Do cieľovej skupiny príjemcov finančnej pomoci sme zaradili domácnosti, ktorých odbytné priestory sa stali v dôsledku záplav neobývateľné alebo dlhodobo len ťažko obývateľné, v celkovej výške finančného príspevku boli zohľadnené všetky doterajšie odškodnenia a príspevky, ktoré domácnosť dostala alebo má dostať od poisťovne, štátu alebo iných organizácií.

– celkovo bolo v tejto fáze pomoci vyplatená suma viac ako 400 000 eur 556 domácnostiam.

– monitoring prebehol celkove v 1141 domácnostiach v 109 obciach na celom Slovensku. Do akcie sa zapojilo 20 terénnych pracovníkov.

– zvýšenú pozornosť sme tiež venovali domom z možnými statickými poruchami. Celkom 130 domom sme vďaka spoločnej iniciatíve organizácií: Slovenská katolícka charita, Človek v ohrození, Človek v tísni, Červený kríž, Evanielická diakonia, ADRA a v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov poskytli odbornú pomoc a poradenstvo, zároveň boli týmto domácnostiam pridelené finančné prostriedky na sanačné opatrenia domov.

– viac, ako 670 tisíc eur bolo komisiou osobitne vyčlenených pre domácnosti bývajúce v lokalitách, kde došlo k najzávažnejším škodám kvôli zosuvom pôdy. Z dôvodu stavebnej uzávery v týchto oblastiach a prebiehajúcich geologických prieskumov, sme zatiaľ nepristúpili k vyplateniu financií.

“Všetky iniciatívy a kroky, ktoré Slovenská katolícka charita podnikla v rámci odstraňovania následkov povodní na Slovensku, boli vykonávané v snahe priblížiť sa núdznym, podať pomocnú ruku tým, ktorí to práve teraz najviac potrebujú”, uviedol generálny sekretár Radovan Gumulák. Prejavom úprimnej snahy porozumieť a precítiť, sú slová jedného z našich terénnych pracovníkov, ktorý pomáhal po povodniach: „Koniec terénnych prác, kde projekt SOS Povodne pomáhal po záplavách vybraným domácnostiam, bol spojený so zmenou mojej osobnosti. Už viem, že si budem vážiť úplne bežné, ale zato potrebné statky.Už nikdy nebudem nadávať na to čo mám, lebo veľa ľudí prišlo o všetko čo mali.“ (M. Ďureje)

Spolu sa v zbierkach KBS a SKCH vyzbierala suma 1 765 000 €

domácnosti

689 000 €

domy postihnuté zosuvmi a s poškodenou statikou

670 000 €

verejné a sakrálne budovy

116 000 €

nákup vysúšačov, čerpadiel a dezinfekčných prostriedkov

100 000 €

krízový fond operatívnej pomoci

154 000 €

náklady na personálne zabezpečenie (20 terénnych pracovníkov, 2 koordinátori)

36 000 €

autor fotografií: Michal Fulier