Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu o zmene klímy | Slovenská katolícka charita


Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu o zmene klímy

pridal: wp-dev | dátum: 25. septembra 2012 | kategória: Aktuality

Konferencia “Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty” je zameraná na význam zmeny klímy v oblasti rozvojovej pomoci a ďalších procesoch, ktoré sú pod drobnohľadom odbornej i laickej verejnosti, ako aj médií. Jej cieľom je zhromaždiť a zdieľať skúsenosti z rôznych tém v oblasti rozvojovej spolupráce, rozvojového vzdelávania, medzi- národných vzťahov a rozvojovej politiky SR, ako aj EÚ. Na túto konferenciu sú pozvaní zástupcovia a zástupkyne akademickej a vedeckej obce, vládne autority (zodpovedné za rozvojovú pomoc), ako aj mimovládne rozvojové organizácie (poskytujúce humanitárnu a rozvojovú pomoc, resp. spoluprácu).

Témy panelových diskusií / rokovacích sekcií:

  • Dosah zmeny klímy na obyvateľstvo v rozvojových krajinách (dopad na rozvojové projekty v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva, školstva atď.)

  • Dosah klimatických zmien na obyvateľstvo Európy (vrátane Slovenska)

  • Nové trendy vo výskume klímy a klimatických zmien

  • Zmena klímy ako téma v rámci rozvojového vzdelávania

  • Vplyv zmeny klímy na politiky štátov a migráciu obyvateľstva/národov

Vedecký výbor a garanti/ky jednotlivých sekcií:
doc. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
RNDr. Pavel Šťastný, CSc.
PhDr. RNDr. Božena Baluchová, PhD.
Dr. Sándor Szalai
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

    Leták so všetkými informáciami o pripravovanej konferencii z dielne SKCH, ako aj Call for Papers – “volanie po príspevkoch” z radov akademických, vedeckých aj rozvojových pracovníkov a pracovníčok nájdete tu: https://www.charita.sk/content/docs/konferencia.pdf