Právna forma | Slovenská katolícka charita

Právna forma

Právnou formou je Slovenská katolícka charita (SKCH) „Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti“, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska, a je samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení.

Členovia Slovenskej katolíckej charity

Arcidiecézne charity:

Bratislavská arcidiecézna charita

Trnavská arcidiecézna charita

Arcidiecézna charita Košice

Gréckokatolícka charita Prešov

Diecézne charity:

Diecézna charita Nitra

Diecézna charita Žilina

Diecézna charita Banská Bystrica

Spišská katolícka charita

Diecézna charita Rožňava

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Štatutárnym orgánom SKCH je generálny sekretár. Generálny sekretár riadi a zodpovedá za činnosť Sekretariátu SKCH.