Pripravujeme zavádzanie štandardov riadenia Caritas Internationalis | Slovenská katolícka charita


Pripravujeme zavádzanie štandardov riadenia Caritas Internationalis

pridal: wp-dev | dátum: 11. apríla 2017 | kategória: Aktuality

Štandardy riadenia Caritas Internationalis boli hlavnou témou školenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch od 10. do 11. apríla 2017 v Bratislave. Zúčasnili sa ho všetci vedúci zamestnaci, ako aj manžéri jednotlivých projektov Slovenskej katolíckej charity (SKCH). Hlavnou lektorkou školenia bola pani Pavla Müllerová, ktorá pracuje pre Charitu Česká republika a je zároveň koordinátorkou zavádzania štandardov kvality Caritas Intenationalis.

Problematika jednotných štandardov riadenia v rámci celosvetového združenia charít v Caritas Internationalis bola distutovaná už dlhšie obdobie, pričom postupne dostala konktétnu podobu. V rokoch 2015 – 2019 sa jednotlivé členské charity tejto konfedarácie, ktorých je celosvetovo viac ako 160, môžu dobrovoľne zapojiť do ich postupnej implemenácie. Tento proces zahŕňa niekoľko nasledujúcich krokov, ktoré musí každá charita v tomto období absolvovať. Po podaní prihlášky je potrené vypracovať veľmi komplexný sebahodnotiaci dotazník, ktorý sleduje štyri základné oblasti fungovania konkrétnej národnej charity a to: zákony a etické kódexy, správa a organizácia, financie a zodpovednosť, a zapojenie zainteresovaných subjektov (partnerov, darcov). Práve správnemu vypracovaniu dotazníka bolo venované aj aktuálne školenie, kedže tento dotazník je jedným z nevyhnutných krokov na ceste k jednotným štandardom riadenia, tak ako ich predkladá Caritas Internationalis.

“Sme veľmi radi, že vďaka tomuto školeniu, ako aj predchádzajúcej podpore zo strany Caritas Internationalis, môže aj SKCH vytvoriť podmienky na postupné zavedenie jednotných štandarcov riadenia,” uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Po vyplnení uvedeného dostazníka a priložení potrebných príloh budú dokumenty odoslané do sídla Caritas Internationalis v Ríme, kde bude následne vybraný externý hodnotiteľ, ktorý posúdi splnenie stanovených kritérií. “Týmto školením sa naša práca určite nekončí, práve naopak, budeme pokračovať ďalej, hlavne v tých oblastiach, v ktorých vidíme na základe dotazníka priestor na zlepšenie,” doplnil na záver Radovan Gumulák. Touto cestou chceme osobitne poďakovať pani Pavle Müllerovej za cenné rady a odovzdané skusenosti.