Prvá tohtoročná distribúcia potravinovej pomoci | Slovenská katolícka charita


Prvá tohtoročná distribúcia potravinovej pomoci

pridal: wp-dev | dátum: 6. apríla 2017 | kategória: Aktuality

V dňoch od 6. marca do 10. apríla 2017 prebieha prvá distribúcia potravinových balíčkov v rámci Operačného programu FEAD (OP FEAD) v tomto roku. Slovenská katolícka charita (SKCH) prostredníctvom ôsmych spolupracujúcich organizácií počas nej celkovo rozdá 39 856 potravinových balíčkov. OP FEAD je zameraný na zmiernenie potravinového a materiálneho nedostatku najodkázanejšich osôb. Na Slovensku je zameraný na zníženie nedostatku potravín a základných hygienických potrieb u príjemcov pomoci v hmotnej núdzi a osôb bez prístrešia. SKCH je v rámci OP FEAD zapojená do dvoch oblastí podpory, konkrétne do poskytovania potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami a poskytovania hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami. Do oblasti poskytovania teplého jedla so sprievodnými opatreniami sú zapojené dve diecézne charity, konkrétne Gréckokatolícka charita Prešov a Spišská katolícka charita.

Súčasťou poskytovania potravinovej pomoci sú sprievodné opatrenia v rámci ktorých je klientom poskytované najmä sociálne poradenstvo resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie ich negatívnych vplyvov (napr. pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania, pomoc pri napísaní životopisu, poskytovanie informácií o možnostiach finančnej pomoci a podpory, poradenstvo o zdravej výžive, poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami). Sprievodné opatrenia poskytuje kvalifikovaný sociálny pracovník, ktorý zvolí najvhodnejšiu metódu, techniku a postup podľa potrieb konečných príjemcov (napr. individuálne alebo skupinovo). V rámci sprievodných opatrení dostávajú klienti informačný leták, ktorý okrem kontaktných údajov na konkrétnu organizáciu obsahuje aj rôzne zaujímavé informácie. SKCH prostredníctvom distribúcie potravinových balíčkov osloví v rámci aktuálnej distribúcie viac ako 19 – tisíc konečných príjemcov.

Viac informácií o samotnom projekte a jeho realizácii vám poskytne web stránka www.potravinovapomoc.sk.