Rada SKCH zaujala stanovisko k novele Zákona o sociálnych službách | Slovenská katolícka charita


Rada SKCH zaujala stanovisko k novele Zákona o sociálnych službách

pridal: wp-dev | dátum: 11. septembra 2013 | kategória: Aktuality

Vyhlásenie Rady SKCH k novele Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

Diecézne a arcidiecézne charity na Slovensku združené v SKCH s navrhovanou novelou nesúhlasia najmä z týchto dôvodov:

  1. Občan nemá právo vybrať si poskytovateľa sociálnych služieb, pretože toho, ktorého si vyberie obec alebo VÚC nemusí uzatvoriť zmluvu.
  2. V celom zákone sa porovnávajú u verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pri prepočtoch určených na vypočítanie výšky príspevkov na financovanie sociálnych služieb rôzne ekonomické kategórie: náklady s výdavkami a výnosy s príjmami.
  3. Nie je vypracovaná metodika výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá má zásadný vplyv na stanovenie výšky príspevkov pre jednotlivé druhy sociálnych služieb. Navyše samosprávou vypočítaná výška ekonomicky oprávnených nákladov nie je kontrolovateľná nezávislým orgánom, ktorý by nepodliehal samospráve.
  4. Nie je zjednotené konanie posudkovej činnosti. Posudkovú činnosť pre účely dôchodkového zabezpečenia vykonáva sociálna poisťovňa v dvojinštančnom konaní. Posudkovú činnosť pre účely kompenzácií zdravotného postihnutia vykonávajú UPSVaR-y taktiež v dvojinštančnom konaní. Posudkovú činnosť pre účely poskytnutia sociálnej služby vykonávajú orgány samosprávy v jednoinštančnom konaní, teda nie je možné odvolať sa proti vydanému rozhodnutiu. V oblasti posudzovania odkázanosti na sociálnu službu totiž neexistuje odvolací orgán.
  5. Odvolací orgán v rámci samosprávy neexistuje ani v oblasti registrácie sociálnych služieb alebo v uložení sankcií poskytovateľovi sociálnych služieb.
  6. Štát sústavne zvyšuje zaťaženosť záväzkov a povinností poskytovateľov i prijímateľov sociálnych služieb (občanov) umocňujúc to zákonnými normami – legislatívou, pričom finančné príspevky sa nielenže podľa potreby nevalorizujú, ale postupne sa dokonca znižujú.
  7. Čím ďalej, tým viac sa roztvárajú nožnice nedofinancovania neverejných poskytovateľov oproti verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Kým verejní poskytovatelia financujú sociálne služby v plnom rozsahu s prostriedkov daňovníkov, neverejní poskytovatelia mnohé náklady musia financovať z vlastných zdrojov.

Všetky vyššie pomenované problémy pripravovaná novela ZoSS nielenže nerieši, ale v niektorých oblastiach ich ešte prehlbuje.

Jednou z dôležitých priorít MPSVaR SR je deinštitucionalizácia. Navrhovanou novelou zákona je však deinštitucionalizácia ťažko realizovateľná. Z doterajšej praxe vyplýva, že prioritou v poskytovaní sociálnych služieb musí byť terénna – opatrovateľská starostlivosť, ale pri súčasnom financovaní obcami sa javí výhodnejšie umiestniť žiadateľa o sociálnu službu do pobytového zariadenia. Ak má byť deinštitucionalizácia úspešná, nemôžu byť mimovládne organizácie len doplnkovým poskytovateľom sociálnych služieb.

Zvyšovanie požiadaviek, bez vytvorenia a poskytnutia tomu adekvátnych finančných prostriedkov, je vo svojej podstate v praxi nerealizovateľné a teda odsúdené ku kolapsu, a faktickému zániku obecných, komunitných a deinštitucionalizovaných poskytovateľov.

V Lučenci, 4.9.2013

Členovia Rady SKCH