„Raz vidieť je lepšie, ako päťkrát počuť...“ DOD V SKCH | Slovenská katolícka charita


„Raz vidieť je lepšie, ako päťkrát počuť…“ DOD V SKCH

pridal: wp-dev | dátum: 18. novembra 2010 | kategória: Aktuality

Deň otvorených dverí, 19. november 2010, v Diecéznej charite Žilina

Pri príležitosti sviatku sv. Alžbety a 20. výročia obnovenia činnosti Slovenskej katolíckej charity sa v rámci Diecéznej charity Žilina konal Deň otvorených dverí dňa 19. novembra 2010 (piatok) v 3 zariadeniach: Dom charity sv. Vincenta na Predmestskej 12 v Žiline, Dom charity sv. Krištofa na Kollárovej 24 v Martine a Dom charity sv. Gianny na Kukučínovej 4 v Čadci. Jednotlivé zariadenia boli pre návštevníkov otvorené v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod. Poskytujú viacero druhov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V Dome charity sv. Vincenta v Žiline sa predpoludním konala sv. omša za účasti klientov a zamestnancov charity, ktorú slúžil vdp. Michal Melišík – náš dlhodobý spolupracovník. Po sv. omši nasledovalo pásmo o živote sv. Alžbety, po ktorom si klienti mohli zasúťažiť vo vedomostnom kvíze. Úspešní súťažiaci získali ako odmenu zaujímavé ceny. V rámci tohto dňa bol klientom premietnutý film o sv. Damiánovi de Vesteur. Zároveň si mohli posedieť pri guláši a pri občerstvení. Do Domu charity sv. Vincenta sa prišli pozrieť mnohí záujemci z mesta Žilina a okolia. Študenti viacerých stredných škôl v Žiline so svojimi pedagógmi taktiež využili možnosť nahliadnuť do tohto zariadenia. Nechýbali študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorí touto návštevou získali praktické poznatky realizácie sociálnej práce v praxi.

Návštevníkom sa venovali zamestnanci Domu charity sv. Vincenta v Žiline, ktorí odpovedali na ich otázky. Vedúca domu Mgr. Katarína Gregorová informovala nielen o poskytovaných sociálnych službách v nízkoprahovom dennom centre a nocľahárni, o poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva, ale aj o postavení Diecéznej charity Žilina ako neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. Pre návštevníkov bola pripravená aj kniha, do ktorej mohli vyjadriť svoje názory, postrehy a odkazy. Každý z nich dostal symbolický darček v podobe sviečky s citátom zo Svätého písma. Dom charity sv. Vincenta si prišlo pozrieť asi 100 záujemcov.

Dom charity sv. Krištofa v Martine pripravil zaujímavý program. Okrem prehliadky priestorov zariadenia si návštevníci mohli vypočuť aj vystúpenie mládežníckej hudobnej speváckej skupiny. Medzi pozvanými hosťami nechýbali Mgr. art. Andrej Hrnčiar – primátor mesta Martin, vdp. Juraj Jendrejovský z farnosti Martin – mesto, vdp. Vladimír Maslák – správca charitatívneho zariadenia v Kláštore pod Znievom, Mgr. Ivan Martinka – zástupca okresného súdu.

O Deň otvorených dverí v Dome charity sv. Krištofa v Martine mala záujem aj lokálna televízia Turiec, ktorá sledovala dianie počas tohto dňa. Klientom sa podával guláš a občerstvenie. Naše zariadenie neobišli ani mnohí dobrovoľníci, ktorí pomáhajú zamestnancom domu, žiaci a študenti základných a stredných škôl v Martine so svojimi pedagógmi. Pre mladších i starších účastníkov bola pripravená súťaž v petangu, či možnosť jazdy na koňoch. Ďalšou akciou pre mladých bola kresba na tému „Charita“.

Pri zabezpečovaní priebehu Dňa otvorených dverí veľkou mierou prispeli aj členovia Združenia kresťanských seniorov Slovenska v Martine, Mestská polícia v Martine a Martinská fakultná nemocnica v Martine svojím poskytnutím priestorov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nášho zariadenia. Dom charity sv. Krištofa v Martine si v tento deň prišlo pozrieť približne 70 návštevníkov.

Dom charity sv. Gianny v Čadci poskytuje sociálne služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni a poskytuje aj 10 miest pre ženy v útulku. V rámci Dňa otvorených dverí si záujemci mohli pozrieť priestory zariadenia. Zamestnanci im poskytli informácie o svojej činnosti a o aktivitách realizovaných v rámci resocializačných aktivít.

S činnosťou tohto zariadenia, s potrebami núdznych a bezdomovcov sa oboznámili aj študenti stredných škôl v Čadci so svojimi pedagógmi. Do Domu charity sv. Gianny v Čadci zavítal aj Bc. Ing. Jozef Vražel – primátor mesta Čadca, Ing. Božena Cvečková – vedúca oddelenia služieb a starostlivosti o občanov Mestského úradu v Čadci a mnohí dobrovoľníci zo spolupracujúcich organizácií v meste Čadca.

Klienti zariadenia vnímali a hodnotili Deň otvorených dverí pozitívne. Voči návštevníkom boli otvorení, ústretoví a trpezliví. Bol pre nich pripravený aj guláš spojený s občerstvením. V spoločenskej miestnosti boli vystavené rôzne suveníry zo sadry papiera, tkané koberce, ručne vyrábané ružence, ktoré klienti vyrábali počas celého roka. Návštevníci svoje odkazy a postrehy mohli zapísať do kroniky, počet zapísaných presiahol číslo 200. Často zdôrazňovali tú skutočnosť, že „raz vidieť je lepšie ako päť krát počuť“. Viacerí z nich prejavili záujem stať sa dobrovoľníkom.

Diecézna charita Žilina považuje Deň otvorených dverí za jedinečnú príležitosť pre všetkých ľudí nazrieť do svojich zariadení, ktoré sa venujú predovšetkým ľuďom bez domova, ľuďom v núdzi a sociálne odkázaným na pomoc iných. Túto možnosť v rámci 3 zariadení Žilinskej diecézy využilo spolu približne 370 návštevníkov.

Vďaka projektu organizovanom Slovenskou katolíckou charitou, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu tak verejnosti poukázala nielen na potrebu dobrovoľníctva v sociálno-charitatívnej činnosti, ale zároveň aj priblížila svoju činnosť a svoje poslanie.

Tlačová konferencia ku Dňu otvorených dverí

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH)pripravili 18.11.2010 tlačovú konferenciu ku Dňu otvorených dverí, ktorý sa konal19.11.2010 v 16 zariadeniach na celom Slovensku. Tlačová konferencia sa za prítomnosti zástupcov médií uskutočnila v priestoroch Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave na Ivánskej ceste 32, účasť prijala aj pani Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu. Súčasťou tlačovej konferencie bola malá expozícia výtvarných prác klientov Nocľahárne sv. Vincenta de Paul a Útulku sv. Lujzy de Marillac.

Generálny sekretár SKCH a ambasádor Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, Radovan Gumulák, predstavil význam a cieľ Dňa otvorených dverí, i angažovanosť charity pre chudobných a sociálne vylúčených. K aktuálnej problematike sa zástupcom médií prihovorila p. Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu, predstaviteľ Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku p. Peter Zsapka, i riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku p. Robert Hajšel. Riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko p. Juraj Barát priblížil pôsobenie a charakter Nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Následne zástupcovia médií využili priestor na otázky, na základe ktorých vznikla zaujímavá diskusia, ktorej význam by sa mal ukázať v nadchádzajúcom období.

Končí sa Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ale prichádza nový, rok 2011 – Európsky rok dobrovoľníctva.

A práve v tomto význame bol pre všetkých pripravený, 19.11.2010, Deň otvorených dverí v SKCH, ktorý sa niesol v duchu osláv 20. výročia obnovenia činnosti SKCH, sviatku sv. Alžbety – patrónky charitatívnej činnosti a konal v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 16 zariadení v rámci celého Slovenska (Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Martin, Čadca, Košice, Prešov, Lučenec, Bratislava a 7 zariadení v pôsobisku Spišskej katolíckej charity), otvorilo svoje brány od 10.00 do 17.00 hod. Jeho účelom bolo oboznámiť čo najširšiu verejnosť s potrebami chudobných, sociálne i zdravotne odkázaných spoluobyvateľov, narušenia ich vžitých stereotypných názorov a pohľadov na ľudí bez domova. Upriamiť sa tým mala aj ich pozornosť na samotnú charitatívnu činnosť s cieľom motivovať návštevníkov k dobrovoľníctvu, pocitu spoluzodpovednosti a ochote pomôcť, a tým budovať v ľuďoch pocit solidarity a vzájomnej súdržnosti.