SKCH monitorovala úroveň ľudských práv v zariadeniach pre seniorov | Slovenská katolícka charita


SKCH monitorovala úroveň ľudských práv v zariadeniach pre seniorov

pridal: wp-dev | dátum: 26. marca 2013 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 25. marca 2012 – V záujme zvyšovať kvalitu svojich služieb sa Slovenská katolícka charita (SKCH) zamerala na ochranu ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov. Prostredníctvom projektu Informovanosť a edukácia ako ochranný a podporný nástroj pre presadzovanie ľudských práv seniorov odkázaných na starostlivosť SKCH zmonitorovala situáciu v 30 zariadeniach sociálnych služieb určených pre seniorov.

Seniori patria medzi veľmi zraniteľnú skupinu, preto sme sa zamerali na ochranu a prevenciu ich ľudských práv. Našou snahou je zlepšiť naše služby, vyhnúť sa problémom v tejto oblasti, ale aj informovať a vzdelávať našich zamestnancov, klientov a ich rodiny,“ povedal na dnešnej tlačovej besede generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Aj na základe monitoru bude vedieť reagovať pri príprave zákona o sociálnych službách, ktorý určuje štandardy sociálnych služieb. „Je dôležité povedať si, kde sú slabé miesta, venovať im pozornosť a nastaviť štandardy tak, aby seniori v zariadeniach sociálnych služieb mohli žiť aktívne,“ uviedol Radovan Gumulák.

Monitorovacia štúdia na vzorke 700 respondentov prebiehala v 30 zariadeniach SKCH pracujúcich so seniormi, a to v zariadeniach sociálnych služieb, centrách pre opatrovateľskú službu a v hospicoch. Spolupracovalo na nej 17 komisárov, ktorí v daných zariadeniach zbierali údaje formou dotazníkov. „Najväčšie obavy vyslovili seniori pri napĺňaní ich ľudských práv v oblastiach ochrany súkromia a osobných údajov, práv na ochranu a vlastníctvo majetku a práv na osobnú slobodu a pohyb. Podľa rodinných príslušníkov sú najväčšie deficity v oblastiach prijímania klientov, právach na osobnú slobodu a pohyb a právach na informácie o zdravotnom stave,“ uviedol projektový manažér Ján Danko. Štúdia ukázala, že personál vidí možné rezervy najmä v právach na ochranu a vlastníctvo majetku, ochrane súkromia a osobných údajov a práve na osobnú slobodu a pohyb.

Klienti upozornili aj na problémy s poskytovaným štandardom služieb, napríklad, ak sú seniori na izbe dvaja , uvítali by viac súkromia. Problémom je aj nedostatok personálu, ktorý je maximálne vyťažený a nezostáva mu dostatok času na rozvíjanie sociálnych kontaktov a budovanie vzťahu s klientmi.

„V centrách bola zaznamenaná aj agresia medzi personálom a klientmi. Tá súvisí s nezvládnutou komunikáciou, obmedzenými finančnými možnosťami poskytovateľov sociálnych služieb a minimálnym personálnym pokrytím starostlivosti,“ vysvetlila poradkyňa generálneho sekretára SKCH Magdaléna Veselská. Charita preto na zistenia reagovala školeniami pre 75 zamestnancov, ktorí pracujú s klientmi v zariadeniach sociálnych služieb. „Zamerali sme sa na vybrané okruhy z problematiky ľudských práv ako napríklad sloboda pohybu, právo na súkromie či napríklad dôstojnosť a neľudské zaobchádzanie. Účastníci školení sa tak mohli detailne oboznámiť s obsahom ľudských práv a prediskutovať v priamom kontakte s právnikmi kritické momenty svojej práce,“ uviedla Magdaléna Veselská.

SKCH chce v aktivitách projektu pokračovať, prostredníctvom nového projektu zameraného na štandardy sociálnych služieb. „Podávame nový projekt. Chceli by sem zapracovať ľudské práva do štandardov kvality, ktoré obsahujú praktické postupy pre personál v zariadeniach sociálnych služieb a umožnia zvýšenie ochrany práv seniorov v týchto zariadeniach,“ uzavrel Ján Danko.

Text: Lukáš Melicher

foto: archív SKCH