SKCH: Návrh zmeny financovania niektorých sociálnych služieb na Slovensku | Slovenská katolícka charita


SKCH: Návrh zmeny financovania niektorých sociálnych služieb na Slovensku

pridal: wp-dev | dátum: 7. júla 2015 | kategória: Aktuality

Foto: ilustračné

Bratislava, 7. júl 2015 – Členovia pracovnej skupiny na prípravu novely zákona vytvorili spoločný návrh, ktorý rieši najzávažnejšie problémy týkajúce sa financovania niektorých sociálnych služieb, ktorým hrozí zánik pre nedostatok peňazí. Návrh bol prerokovaný aj na úrovni vyšších územných celkov a získal si ich podporu. Odporúčané riešenie aj s vyčíslením dopadov na štátny rozpočet však nebolo zo strany ministerstva prijaté. Ministerstvo napriek tomu, že zriadilo pracovnú skupinu na prípravu novely zákona o sociálnych službách, neprejavilo ochotu zmeniť financovanie ani v jednom bode návrhu členov pracovnej skupiny.

Zástupcovia jednotlivých organizáciídlhodobo upozorňujú na nedostatočné a nespravodlivé financovanie sociálnych služieb na Slovensku a diskrimináciu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb aj ich klientov. Vláda však v súčasnosti nie je ochotná riešiť kritickú situáciu financovania sociálnych služieb pre odkázaných seniorov a osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré potrebujú služby krízovej intervencie. „Vnímame to ako absolútny nezáujem vlády a strany SMER-SD skutočne riešiť danú situáciu v tomto volebnom období, napriek tomu, že na MPSVR SR bola zriadená pracovná skupina, ktorej úloha bola odstrániť nedostatky zákona o sociálnych službách. Pracovná skupina správne pomenovala problémy, ale nevie nájsť politickú vôľu vládnej strany na ich riešenie, pritom strana SMER má podporu 83 hlasov v parlamente“, uviedol v tejto súvislosti generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák

Zmeny, ktoré navrhujú organizácie združené v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb a iní poskytovatelia služieb krízovej intervencie sa týkajú viaczdrojového financovania vybraných druhov sociálnych služieb (domovy sociálnych služieb, podporované bývanie, špecializované zariadenia a rehabilitačné stredisko) a nízkoprahových služieb krízovej intervencie, ktoré patria do pôsobnosti miestnych samospráv. Tie sú finančne podporované veľmi málo alebo vôbec s odkazom na nedostatok finančných prostriedkov. Neziskové organizácie nie sú schopné dlhodobo poskytovať uvedené služby bez garancie finančného zabezpečenia.

Ministerstvo na spoločnom stretnutí predstavilo podporu opatrovateľskej služby pre seniorov prostredníctvom financií zo štrukturálnych fondov. Poskytovatelia sa obávajú nedostatočného financovania, ktoré by znamenalo nielen pokles starostlivosti o osoby odkázané na pomoc iných osôb vo svojom domácom prostredí, ale o prácu by prišli aj tí, ktorí sa o nich starajú.

Štátny tajomník Ministerstva práce Jozef Burian vyhlásil, že v najbližšom čase ministerstvo nedokáže zabezpečiť zmenu financovania. Keďže nie je dostatočná politická vôľa na to, aby sa vláda týmto problémom zaoberala, zástupcovia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa rozhodli pripraviť a zorganizovať v najbližšom období protestné zhromaždenia. „Našim cieľom je presadiť prijatie takej novely zákona, ktorá by garantovala financovanie starostlivosti o odkázaných seniorov a osoby, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby ešte v tomto volebnom období“, zdôraznila Milada Dobrotková, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.