SKCH: Stretnutie zástupcov charít zo 14 štátov Európy v Bratislave | Slovenská katolícka charita


SKCH: Stretnutie zástupcov charít zo 14 štátov Európy v Bratislave

pridal: wp-dev | dátum: 16. januára 2017 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 16. január 2017 – Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Europa organizuje v termíne od 16. do 17. januára 2017 v Bratislave seminár zameraný na výmenu skúseností v oblasti vyjednávania a obhajovania práv núdznych a rozvíjanie vzťahov s predstaviteľmi štátu a štátnej správy.

Seminár je súčasťou napĺňania cieľov stanovených v strategickom pláne Caritas Europa, ktorého cieľom je budovať efektívne a udržateľné partnerstvá s miestnymi vládami a predstaviteľmi štátnej moci. Pozvanie na stretnutie priali zástupcovia z partnerských charít z Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Portugalska, Talianska, Malty, Luxemburska, Rakúska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Arménska. Cieľom spoločného stretnutia je okrem výmeny skúseností, podať pomocnú ruku jednotlivým národným charitám, ktoré v oblasti komunikácie a vyjednávania s vládou a predstaviteľmi štátnej moci, nemajú veľké skúsenosti.

Práve príklady z iných krajín, kde dialóg na tejto úrovni prebieha už niekoľko rokov veľmi úspešne, by sa mohli stať inšpiráciou a povzbudením pre iných. Účastníci sa počas spoločného stretnutia zamerajú na všetky tri úrovne tejto problematiky – legislatívnu, politickú a finančnú. V prvých dvoch oblastiach to bude hlavne téma budovania vzťahov, spôsob a metódy vyjednávania. V tretej oblasti sa sústredia na získavanie prostriedkov z fondov EÚ, ako aj regionálnych finančných mechanizmov. Stretnutie by malo zároveň poskytnúť účastníkom priestor na diskusiu, analýzu a zdieľanie nástrojov na posilnenie spolupráce. Výstupom, by tak mala byť lepšia koordinácia obhajovania práv na národnej úrovni.

„Sme veľmi radi, že môžeme organizovať takéto významné podujatie v Bratislave. Verím, že výmena skúseností a praktických návodov prinesie prospech pre všetky zúčastnené charity. Zároveň ďakujem zástupcom Caritas Europa za prejavenú dôveru,“ uviedol na úvod stretnutia generálny sekretár SKCH Mgr. Radovan Gumulák.