Spoločné stretnutie s novinármi pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi | Slovenská katolícka charita


Spoločné stretnutie s novinármi pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi

pridal: wp-dev | dátum: 13. októbra 2015 | kategória: Aktuality

Obchodovanie s ľuďmi ako jeden z najvýnosnejších nelegálnych “biznisov” napriek enormnej snahe štátov a medzinárodných i národných organizácií neustáva. Odhaduje sa, že každý rok uviaznu v pasci obchodníkov s ľuďmi milióny mužov, žien a detí na celom svete. Spomedzi nich sa ročne podarí identifikovať približne 45 000 obetí. Súčasná migračná situácia prináša so sebou aj zvýšené riziko tohto novodobého otroctva. Každý deň obrovské množstvo ľudí z rôznych dôvodov opúšťa svoju domovskú krajinu a vyberá sa za lepším životom. Ich zraniteľné postavenie často zneužívajú obchodníci s ľuďmi. Vďaka priateľskému vystupovaniu a prísľubom vysoko zárobkovej činnosti či lepšej budúcnosti si ľahko získajú dôveru potenciálnych obetí. Následne využijú znalosť miestnych pomerov a jazyka a manipuláciou, vydieraním alebo použitím fyzického násilia donútia svoje obete vykonávať prácu proti svojej vôli a bez nároku na odmenu.

Obchodovanie s ľuďmi sa stále týka aj Slovenska. Podľa údajov Ministerstva vnútra SR vstúpilo v minulom roku do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi 34 osôb. Zo štatistických údajov vyplýva, že naďalej medzi zaradenými obeťami obchodovania s ľuďmi do programu prevládajú ženské obete. Častým účelom je sexuálne vykorisťovanie a nútená práca, ďalšími nútený sobáš, nútené žobranie, nútená kriminalita či otroctvo a praktiky podobné otroctvu. Veľká Británia je v prípadoch vykorisťovania slovenských občanov najčastejšou cieľovou krajinou, s odstupom nasleduje Nemecko. Na Slovensku sú vykorisťovaní aj občania EÚ a občania tretích krajín, avšak v roku 2014 nebol do programu zaradený žiaden cudzinec.

Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi – 18. októbra – znova upozorňujú na fenomén novodobého otroctva aj neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku a slovenské ministerstvo vnútra ako národný koordinátor boja proti obchodovaniu s ľuďmi v SR, ktoré sa svojimi aktivitami usilujú eliminovať tento trestný čin, pomáhať jeho obetiam a prispieť k jeho prevencii :

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v rámci projektu Nestaň sa otrokom! uskutoční v októbri a novembri 2015 vo vybraných mestách na západnom, strednom a východnom Slovensku tréningy pre pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných centier a terénnych sociálnych pracovníkov a iných účastníkov. Účastníci tréningov získajú informácie o problematike obchodovania s ľuďmi a postupy, ktoré môžu využiť v svojej praxi pri práci s mládežou. Budú to konkrétne preventívne aktivity, ktorými pomôžu mladým ľuďom nestať sa obeťami obchodníkov s ľuďmi. Tieto informácie aj aktivity budú zhrnuté v manuáli, ktorý tiež poskytne rady a kontakty dôležité pre bezpečné cestovanie mladých ľudí do zahraničia. Manuál bude dostupný na internete a môžu ho využiť účastníci tréningov aj široká verejnosť. Projekt financuje Ministerstvo vnútra SR.

Liga za ľudské práva sa naďalej snaží čiastočne kompenzovať súčasný právny stav, kde v Slovenskej republike obete obchodovania s ľuďmi, či už občania SR, alebo cudzinci nemajú prístup k bezplatnej právnej pomoci a právnemu zastupovaniu. Liga intenzívne pracuje na sieťovaní advokátov pro bono, či low bono – (teda za symbolickú odplatu), ktorí zastupujú obete obchodovania s ľuďmi najmä v trestných konaniach, ako aj v civilných konaniach o náhradu škody. Zároveň zastupuje cudzincov, u ktorých existuje dôvodná indícia, že sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, aby sa predišlo ich vyhosteniu z krajiny bez toho, aby mali možnosť využiť pomoc a ochranu, ako aj možnosť prípadného trestného konania. Liga zároveň organizuje vzdelávacie workshopy v spolupráci s partnermi z Holandska pre advokátov, prokurátorov a sudcov v tejto téme, najbližší sa bude konať 7. – 8. decembra 2015 v Bratislave. Liga taktiež počas celého roka 2015 realizuje monitoring súdnych pojednávaní v trestných veciach obchodu s ľuďmi, kde sa zameriava na zaobchádzanie s obeťou obchodovania zo strany predstaviteľov súdnictva a prokuratúry.

Slovenská katolícka charita v spolupráci s partnermi organizuje 2. ročník filmového festivalu pod názvom „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“, ktorý pútavým spôsobom priblíži fenomén novodobého otroctva. Festival sa uskutoční v piatok 16. októbra 2015 v Kulturparku (Kasárne) v Košiciach a premietanie bude prebiehať v dvoch blokoch – doobeda pre študentov 3. – 4. ročníkov stredných škôl a poobede o 17.00 pre pracovníkov prvého kontaktu či zástupcov neziskových organizácií, ako aj pre širokú verejnosť. Podujatie bude v oboch prípadoch spojené s diskusiou, kde sa účastníci môžu dozvedieť nové informácie, ako aj doplniť doterajšie skúsenosti. Formou filmového festivalu chceme aj na východe upozorniť na jeden z najrýchlejšie rastúcich globálnych zločinov a zároveň jeden z najväčších zdrojov príjmu organizovaného zločinu. Prichádzame s ním do Košíc, pretože najviac obetí obchodovania s ľuďmi pochádzalo minulý rok práve z východného Slovenska a predovšetkým z Košického kraja. Festival sa uskutoční za podpory Ministerstva vnútra SR a v spolupráci s anglickým partnerom Unchosen a Arcidiecéznou Charitou Košice.

Člověk v tísni Slovensko sa naďalej venuje výskumnej činnosti a preventívnym aktivitám v teréne. Koncom roka 2015 budeme vydávať dve publikácie zamerané na problematiku obchodovania s ľuďmi na Slovensku, a to hlavne v súvislosti so zraniteľnými skupinami ako sú marginalizované rómske komunity a príslušníci tretích krajín. V rámci pôsobenia v Občianskej platforme EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi sa snažíme ovplyvňovať politiky a aktivity aj na celoeurópskej úrovni, pričom budujeme partnerstvá s organizáciami z okolitých krajín. Taktiež sa venujeme priamej práci v sociálne vylúčených lokalitách, kde sa cez každodennú prevádzku centier a poskytovanie špecializovaných sociálnych služieb snažíme predchádzať fenoménom, ako je obchodovanie s ľuďmi. V roku 2015 sme sa sústredili na preventívne aktivity a šírenie povedomia o obchodovaní s ľuďmi na základných a stredných školách, a prostredníctvom dlhodobejších aktivít plánujeme v tejto činnosti pokračovať aj v roku 2016. Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi budeme pracovať na stredných školách s mladými ľuďmi a scitlivovať ich na rôzne formy obchodovania s ľuďmi.

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami organizuje dňa 20.10.2015 v Bratislave prvú zážitkovú konferenciu zaoberajúcu sa problematikou boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Konferencia je určená pre odbornú verejnosť, ale najmä pre starších žiakov stredných škôl. Študentom budú formou krátkych komentovaných role-play scén predstavené najčastejšie formy obchodovania s ľuďmi. Zámerom Ministerstva vnútra SR je iným spôsobom zdôrazniť vážnosť témy porušovania ľudských práv. Študenti budú mať možnosť diskutovať so zástupcami Odboru prevencie kriminality a Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi z Ministerstva vnútra SR. Rovnako budú môcť diskutovať aj so zástupcami najvýznamnejších mimovládnych a medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú poskytovaním pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Touto aktivitou chce Ministerstvo vnútra SR informovať o globálnych zločinoch, ktoré sa nevybýbajú ani Slovensku.