Spoločne vyzývame EÚ: Obnovte práva a hodnoty na hraniciach Európy | Slovenská katolícka charita


Spoločne vyzývame EÚ: Obnovte práva a hodnoty na hraniciach Európy

pridal: charita | dátum: 18. decembra 2021 | kategória: Pomoc utečencom

Pri príležitosti medzinárodného dňa migrantov (18. december) sa profesijné organizácie pracujúce v oblasti azylu, migrácie, humanitárnej pomoci a ľudských práv rozhodli vyzvať Európsku úniu, aby obnovila práva a hodnoty na hraniciach s Európy.  Pokračujúca humanitárna kríza na hraniciach medzi EÚ a Bieloruskom, spôsobuje obrovské utrpenie a smrť najmenej desiatok ľudí. Hoci plne odsudzujeme činy Bieloruska, žiadame o reakciu zo strany EÚ, členských štátov EÚ a všetkých príslušných európskych a medzinárodných organizácií, ktorá bude v súlade s právnymi záväzkami EÚ a medzinárodnými právnymi záväzkami a normami bežnej slušnosti.

V konflikte medzi EÚ a Bieloruskom, ktorý má bezpečnostný rozmer, sú ľudia uprostred krízy využívaní ako jedna zo strán konfliktu, no títo ľudia nie sú bezpečnostnou hrozbou a ani jedna zo strán by ich nemala označovať ako alebo považovať za zbraň. Všetky správy naznačujú, že je medzi nimi veľa zraniteľných osôb, vrátane tehotných žien, rodín s malými deťmi a starších alebo zranených ľudí. Sú medzi nimi ľudia, ktorí utiekli pred vojnou a prenasledovaním zo Sýrie, Jemenu, Afganistanu a Iraku a ktorí v situácii chýbajúcich možností cestovať bezpečne a legálne nemali inú možnosť. Poznamenávame tiež, že napriek vážnemu napätiu, ktoré medzi zainteresovanými štátmi existuje, je situácia, podobne ako mnohé iné na hraniciach EÚ, zvládnuteľná a treba k nej pristupovať s nadhľadom. Vo svete je množstvo iných, nestabilnejších krajín, ktoré čelia zložitým problémom vysídľovania s geopolitickými a bezpečnostnými rozmermi, ktoré zahŕňajú oveľa väčší počet ľudí. To, čo potrebujeme je jasná odpoveď, ktorá zahŕňa pevnú obranu práva na azyl a práva EÚ a medzinárodného práva.

Preto navrhujeme nasledujúce spôsoby reakcie, pokrývajúce rôzne prvky krízy:

Zabezpečiť prístup k azylu na hraniciach

Podľa práva EÚ a medzinárodného práva má každý, kto žiada o azyl na hraniciach, bez ohľadu na spôsob jeho príchodu, právo podať žiadosť o azyl. Prístup k azylu v Poľsku, Litve a Lotyšsku by sa mal okamžite obnoviť podľa zákona a aj v praxi. To znamená, že všetky opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť ľuďom v prístupe na územie EÚ a v podávaní žiadostí o azyl, musia skončiť. To zahŕňa bránenie ľuďom dostať sa na územie EÚ, a to aj použitím sily a pokynov pre pohraničnú stráž, aby ľuďom bránili a vykonávali odsuny z územia; znemožnenie podania žiadosti o azyl prostredníctvom geografických obmedzení, ktoré určujú, kde môže byť žiadosť podaná; a pokusy o odstúpenie od práva na azyl a princípu nenavrátenia (“non-refoulement”).

Zaručiť humanitárny prístup

Z krátkodobého hľadiska je nevyhnutné, aby zainteresované štáty umožnili postihnutým ľuďom humanitárny prístup, aby sa k nim mohli dostať humanitárne organizácie a poskytnúť im pomoc. Skutočnosť, že členské štáty EÚ bránia poskytovaniu pomoci na záchranu života ľuďom, z ktorých sú niektorí mimoriadne zraniteľní, je žalostná a bezohľadná. Následkom tohto prístupu môže byť aj to, že bude mať negatívne dôsledky na humanitárny prístup v kontexte vysídľovania mimo EÚ a oslabí úlohu EÚ ako dôveryhodného humanitárneho aktéra.

Ak by patová situácia pokračovala, jednou z možností, ktorá by mohla zabrániť ďalším stratám na životoch je rozhodnutie okamžite evakuovať ľudí z pohraničného regiónu do členských štátov EÚ, a to aj s využitím už existujúcich ponúk od občianskej spoločnosti, miest a náboženských skupín na prijatie týchto ľudí. Zároveň by členské štáty EÚ mali prediskutovať a dohodnúť sa na ad hoc relokačnom mechanizme pre týchto ľudí. Navrhovaná repatriácia týchto ľudí do tretích krajín na účely azylového konania je podľa medzinárodného práva a práva EÚ nezákonná a politicky nerealizovateľná.

Zrušiť nesúladné vnútroštátne právne predpisy

Situácia na vonkajšej hranici viedla k zmenám domácej azylovej legislatívy. Ako ukazuje právna analýza prijatej legislatívy v Litve, Poľsku a Lotyšsku, niektoré legislatívne zmeny nie sú v súlade s právom EÚ v oblasti azylu, so Zmluvami o EÚ, Chartou základných práv a medzinárodným právom. V Litve majú zmeny za cieľ obmedziť prístup k azylu; odstrániť ochranu pre ľudí v zraniteľných situáciách; umožniť automatické zaistenie; obmedziť prístup k účinnému prostriedku nápravy; a obmedziť prístup k podmienkam prijímania.

V prípade Poľska je nová legislatíva v priamom rozpore so zásadou non-refoulement, keďže umožňuje vyhostenie ľudí z Poľska aj po podaní žiadosti o medzinárodnú ochranu a bez individuálneho preskúmania, či vyhostenie vedie k porušeniu ich ľudských práv. V Lotyšsku zmeny vylučujú aby osoba prekračujúca hranicu mohla požiadať o azyl, čo znamená, že sa nerešpektuje právo žiadať o azyl a princíp non-refoulement. Aj keď sú niektoré novely – teoreticky – dočasné a ich uplatňovanie je geograficky obmedzené, napriek tomu riskujú inštitucionalizáciu nezákonných praktík. Žiadosť o azyl je základným právom a zásada non-refoulement je neodňateľným princípom, ktoré sa musia dodržiavať aj v čase núdze.

Európska komisia musí naďalej vyžadovať od členských štátov, aby odstránili tie časti svojej legislatívy, ktoré porušujú právo EÚ. Základnou podmienkou každej podpory z EÚ by mal byť súlad s právom EÚ. Ak členské štáty odmietnu rešpektovať právo EÚ a medzinárodné právo, treba zvážiť konanie o porušení povinnosti a disciplinárne opatrenia.

Postaviť sa proti represii voči občianskej spoločnosti, médiám a právnikom

Situácia na hraniciach EÚ vyvolala snahu členských štátov zastrašiť a potlačiť nezávislú občiansku spoločnosť, médiá a právnikov, ktorí sa snažia reagovať v súlade s ich profesionálnymi rolami. Činnosti zamerané na poskytovanie humanitárnej a právnej pomoci ľuďom na hraniciach nesmú byť kriminalizované. Zákaz prístupu občianskej spoločnosti a novinárov do pohraničných zón nielenže ponecháva ľudí bez podpory, ale má aj dôsledky pre prácu nezávislej občianskej spoločnosti a médií mimo Európy. Je nevyhnutné, aby situáciu v pohraničnej oblasti monitorovali nezávislí aktéri, aby sa zabezpečilo dodržiavanie práva EÚ a medzinárodného práva. Násilné činy treba odsúdiť a vyšetriť.

Postaviť spoluprácu s tretími krajinami na dodržiavaní ľudských práv a transparentnosti

V súčasnosti sa EÚ proaktívne snaží dosiahnuť dohody s tretími krajinami, aby zabránila ľuďom prichádzať na hranice EÚ, alebo aby prijali späť svojich štátnych príslušníkov. Musí sa zabezpečiť, aby každá dohoda s tretími krajinami, ako je Irak, Turecko alebo Libanon, bola v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, počnúc právom opustiť krajinu a záväzkami vyplývajúcimi z princípu non-refoulement. S cieľom umožniť demokratickú zodpovednosť nad dohodami, ktoré EÚ uzatvára s tretími krajinami by mal byť obsah všetkých dojednaní verejne dostupný a Európsky parlament by mal zohrávať zmysluplnú úlohu pri monitorovaní týchto dohôd. Malo by sa zaručiť aj nezávislé monitorovanie a podpora pre tých, ktorí sú navracaní.

EÚ a jej členské štáty musia reagovať na krízu na hraniciach v súlade so svojimi medzinárodnými a právnymi záväzkami. Súčasný politický a právny rámec, ak sa uplatňuje, poskytuje všetky prvky na riešenie tejto situácie na základe práva, pokojne a dobre riadeným spôsobom. Znepokojuje nás správa o pripravovaných návrhoch, ktoré môžu umožniť neodôvodnené odchýlky od práva EÚ a medzinárodného práva.

Signatári:

 • 11.11.11.
 • A Buon Diritto Onlus
 • A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
 • ACT Alliance EU
 • Action Aid International
 • ActionAid Italy
 • ActionAid Spain
 • aditus foundation
 • Amnesty International
 • Andalucía Acoge
 • ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana)
 • Association for Economic Consultations for Immigrants and Refugees (ACEIR)
 • ASSOCIATION ODNOS
 • AsyLex
 • asylkoordination österreich
 • Asylrättscentrum – Swedish Refugee Law Center
 • BRD-Sweden
 • Brot für die Welt
 • Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V. (NeMO) Germany
 • Caritas Europa
 • CEAR
 • Centro Astalli
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Church of Sweden
 • CIR
 • CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers)
 • Concord Italy
 • Conselho Português para os Refugiados (CPR)
 • Convive-Fundación Cepaim
 • Cordaid
 • Danish Refugee Council (DRC)
 • Defence for Children – ECPAT Netherlands
 • Der Paritätische Gesamtverband
 • Diakonie Austria
 • Dutch Council for Refugees
 • ECRE
 • Entreculturas
 • Estonian Refugee Council
 • Eurochild
 • EuroMed Rights
 • European Center for Constitutional and Human Rights
 • European Network on Statelessness
 • fairness-asyl
 • FARR – the Swedish Network of Refugee Support Groups
 • Fédération de l’entraide protestante
 • Federation of Protestant Churches in Italy (FCEI)
 • Finnish Ecumenical Council
 • Finnish Refugee Advice Centre
 • FOCSIV- Italian federation Christian organisations of international voluntary service
 • Forum for Equitable Development (Slovenia)
 • Forum réfugiés-Cosi
 • France terre d’asile
 • Geloof en Samenleving (de Remonstranten)
 • German Caritas Association
 • Global Call to Action Against Poverty (GCAP) Europe
 • Greek Forum of Refugees
 • HIAS Europe
 • HIAS Greece
 • Hungarian Helsinki Committee
 • I.C.S. (Consorzio Italiano di Solidarietà)
 • ICMC Europe/SHARE network
 • IGLESIA EVANGELICA ESPAÑOLA
 • ILGA-Europe
 • Immigrant Council of Ireland
 • Institue Emma – center for victims if violence
 • Institute Circle, Slovenia
 • International Rescue Committee
 • Intersos
 • IPSIA ACLI
 • Irish Refugee Council
 • Ivorian Community of Greece
 • JRS Europe
 • La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
 • Legambiente
 • Liga za ľudské práva/Human Rights League
 • Lunaria
 • Mareena
 • Médecins du Monde International Network
 • Medici per i Diritti Umani (MEDU)
 • Missing Children Europe
 • Mosaico azioni per i rifugiati
 • New Women Connectors
 • NOAS
 • Norwegian Refugee Council
 • Nadácia Milana Šimečku / Milan Šimečka Foundation
 • Ocalenie Foundation
 • OMEP
 • Open Society European Policy Institute (OSEPI)
 • OPU – Organisation for Aid to Refugee
 • Oxfam International
 • Passerell
 • PIC – Legal centre for the protection of human rights and the environment
 • PICUM
 • PRO ASYL
 • Red Acoge (Spain)
 • Refugees Welcome Italia
 • Safe Passage International
 • Save the Children
 • she4she
 • Slovene Philanthropy – Association for Promotion of Volunteering
 • Slovenská katolícka charita / Caritas Slovakia
 • Stop Mare
 • Swiss Refugee Council
 • Symbiosis-School of Political Studies in Greece, Council of Europe Network
 • UNITED for Intercultural Action Campaign secretariat Fortress Europe No More Deaths
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 • World Hazara Council (WHC)

Zdroj foto: SITA/Leonid Shcheglov/BelTA via AP