Spravodlivé migračné politiky pre trvalo udržateľný rozvoj | Slovenská katolícka charita


Spravodlivé migračné politiky pre trvalo udržateľný rozvoj

pridal: charita | dátum: 18. decembra 2019 | kategória: MIND

Bratislava 18. december 2019 – Pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov vyzýva Slovenská katolícka charita v spolupráci s Caritas Europa novú Európsku komisiu, aby podporovala spravodlivé politiky, ktoré posilňujú bezpečné a legálne migračné kanály do Európy, a zabezpečila, aby európske politiky nenarúšali regionálnu mobilitu v iných častiach sveta. Sieť Caritas Europa nedávno vydala sériu publikácií o silných prepojeniach medzi migráciou a rozvojom s názvom „Spoločný domov“. Všetkých 11 národných publikácií a záverečná európska publikácia ukazujú, že migranti a migrácia môžu významne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Spomenieme iba zopár príkladov zo Slovenska, ktoré ukazujú, ako môžu migranti zlepšiť ekonomický rozvoj Slovenska:

„Migranti poskytujú potrebné zručnosti, podporujú inovácie a nahradzujú chýbajúcu domácu pracovnú silu a odbornosti. Viacerí pracujú ako poradcovia a špecialisti vo svojich profesiách a dosahujú vynikajúce výsledky na národnej aj medzinárodnej úrovni. V posledných rokoch sa tiež ukázalo, že zamestnávanie cudzincov je jedným z najdôležitejších riešení nedostatku pracovných síl v SR. Ako podnikatelia migranti vytvárajú podniky a nové pracovné miesta v rôznych odvetviach. Príspevky zamestnaných migrantov do sociálneho systému ďaleko presahujú ich využívanie sociálnych dávok: zo mzdy cudzinca získava štát benefity v podobe daní a odvodov. Podľa výpočtov Tomu (2018) tak pri 60 000 zamestnaných cudzincoch na Slovensku (približný stav v roku 2017) a ich priemernej hrubej mzde 1 000 eur získava štát na daniach a odvodoch 175 mil. eur ročne,“ uvádza publikácia Náš spoločný domov.

„Zároveň prinášajú nový pohľad na riešenie každodenných problémov a podporujú kultúrnu diverzitu na Slovensku najmä v oblasti medziľudských vzťahov, napríklad cez zmiešané manželstvá. Viacerí migranti sú aktívni aj v spoločenskom priestore alebo ako kandidáti do obecných zastupiteľstiev či parlamentu,“ píše sa tiež v danej publikácii. Zistenia série publikácií Caritas Europa Spoločný domov poukazujú na potenciál migrácie ako hybnej sily rozvoja v Európe, ale aj mimo nej, a to v rôznych oblastiach: od vytvorenia pracovných miest cez sociálne zabezpečenie, finančné prostriedky posielané migrantmi ich rodinám doma, politiku a medzinárodnú spoluprácu, ale aj umenie či kultúru. Výskum tiež neustále dokazuje, že väčšina migrácie nie je cez kontinenty, ale v rámci regiónov a krajín.

Cieľom európskych migračných politík by mala byť spolupráca s rozvojovými krajinami a podpora ich potenciálu. Nemalo by to však byť preto, aby sme sa mali my tu v Európe dobre vďaka oslabeniu migračných kanálov, ale prioritou by pre nás mali byť naše dobré úmysly. Tvorcovia politík EÚ musia tiež zabezpečiť, aby ich migračné politiky nepoškodzovali regionálnu mobilitu inde a neoslabovali rozvoj globálneho Juhu.