Súhlas so spracovaním osobných údajov - Hlinený dukát 2023 | Slovenská katolícka charita

Súhlas so spracovaním osobných údajov – Hlinený dukát 2023

Týmto v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 ako dotknutá osoba udeľujem súhlas prevádzkovateľovi Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO: 00179132 na spracovanie mojich osobných údajov do odvolania súhlasu z mojej strany na účel prípravy Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti ako aj ďalších úkonov spojených s mojou dobrovoľníckou činnosťou.

Zároveň udeľujem súhlas s vyhotovením, spracovaním, šírením  a   zverejnením   fotografií dotknutej osoby v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej činnosti počas verejnej zbierky Hlinený dukát 2023. Tento súhlas zároveň zahŕňa súhlas dotknutej osoby 

–     so zverejnením fotografií dotknutej osoby v súvislosti s propagáciou činnosti prevádzkovateľa na stránkach prevádzkovaných Slovenskou katolíckou charitou, diecéznymi, arcidiecéznymi a eparchiálnymi charitami

–     zverejnením fotografií dotknutej osoby na sociálnych sieťach, na facebookej, instagramovej stránke prevádzkovateľaa fotobanke Flickr 

–     so zverejnením a šírením fotografie dotknutej osoby prostredníctvom tlačovín a propagačných materiálov prevádzkovateľa – najmä informačné letáky vydané prevádzkovateľom, časopis prevádzkovateľa, výročná správa prevádzkovateľa.

Tento súhlas dotknutá osoba udeľuje bezodplatne s neobmedzenou platnosťou. Uvedený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať písomne na adrese prevádzkovateľa alebo mailom na domenikova@charita.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.