Svetový deň migrantov a utečencov – Maloletí migranti, zraniteľní a bez hlasu | Slovenská katolícka charita


Svetový deň migrantov a utečencov – Maloletí migranti, zraniteľní a bez hlasu

pridal: wp-dev | dátum: 15. januára 2017 | kategória: Aktuality

„Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal“, práve týmito slovami z evanjelia sa začína posolstvo Svätého otca Františka k tohtoročnému Svetovému dňu migrantov a utečencov, ktorý si celá katolícka cirkev pripomína v nedeľu 15. januára 2017.

Tradíciu Svetového dňa migrantov a utečencov zaviedol ešte pápež Benedikt XV. v roku 1914. Reagoval tak na vypuknutie prvej svetovej vojny, a pri tejto príležitosti v Taliansku po prvýkrát vymenoval biskupa, ktorý mal na starosti utečencov. Jeho želanie, aby sa Svetový deň migrantov a utečencov pripomínal v Cikvi každý rok, našlo podporu aj u jeho nástupcov na Petrovom stolci.

V aktuálnom posolstve pre 103. Svetový deň migrantov sa Svätý otec František zameral na maloletých migrantov, ktorých nazýva veľmi výstižne, „zraniteľní a bez hlasu“. Hovorí o nich ako o tých, ktorí sú trojnásobne nechránení: pretože sú mladiství, pretože sú cudzincami a pretože sú bezbranní. Pápež tiež poukazuje na skučtočnosť, že práve detstvo pre svoju krehkosť má jedinečné a neodňateľné potreby. Ide tu predovšetkým o právo na zdravé a bezpečné rodinné prostredie, kde sa môže dieťa rozvíjať pod vedením otca a matky a podľa ich príkladu; ďalej je to právo-povinnosť na adekvátne vzdelanie: v prvom rade v rodine a tiež v škole, kde deti môžu rásť ako osoby a protagonisti vlastnej budúcnosti aj budúcnosti svojho národa.

V posolstve pápež nezostáva len pri predstavení problému migrácie a jej dopadu na životy monohých detí, a ich rodín. V prvom rade hovorí, že fenomén migrácií nie je vytrhnutý z dejín spásy, naopak, je ich súčasťou. Povzbudzuje ľudí k tomu, aby aj v tomto fenoméne videli Boží plán, nepochybujúc o tom, že nikto nie je cudzincom v kresťanskom spoločenstve, ktoré objíma „všetky národy, kmene, plemená a jazyky“ (Zjv 7, 9). „Treba sa usilovať o integráciu detí a mladistvých migrantov, ktorí sú vo všetkom závislí od spoločenstva dospelých. Veľmi často je totiž nedostatok finančných prostriedkov prekážkou na zavedenie primeraných politických opatrení na poskytovanie pomoci, prijímanie a inklúziu migrantov“, pokračuje pápež.

Vo svojom príhovore sa obracia na všetkých s naliehavou výzvou, aby sa v tejto otázke hľadali a prijímali trvalé riešenia. „Keďže pri migrácii ide o komplexný fenomén, problém maloletých migrantov treba riešiť pri jeho koreňoch. Na vzniku tohto problému sa podieľajú vojny, porušovanie ľudských práv, korupcia, chudoba, nerovnováha a prírodné nešťastia. Preto je absolútne nevyhnutné, aby sa v domovských krajinách riešili príčiny migrácií. To si ako prvý krok vyžaduje úsilie celého medzinárodného spoločenstva o ukončenie konfliktov a násilia, ktoré nútia ľudí utekať. Okrem toho je však potrebná aj dlhodobá vízia, ktorá bude pre oblasti postihnuté najzávažnejším porušovaním práva a nestabilitou predvídať vhodné programy, aby sa všetkým zaistil prístup ku skutočnému rozvoju, podporujúcemu dobro dievčat a chlapcov, ktorí sú nádejou ľudstva“, uvádza pápež. V závere posolstva Svätý otec František zveril všetkých maloletých migrantov, ich rodiny a spoločenstvá, ako aj ľudí, ktorí sú im nablízku, pod ochranu Svätej rodiny z Nazareta, aby bdela nad každým z nich a sprevádzala ich na ceste.

Slovenská katolícka charita (SKCH) aj v tomto roku vyhlásila verejnú zbierku Človek v núdzi 2017 zameranú na pomoc utečencom doma i v zahraničí, ktorú je možné podporiť priamo na účet (IBAN): SK93 1100 0000 0029 4546 3097, prípadne zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera POMOC na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. SKCH z nej dostane 96%.