Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k zákonu o sociálnych službách | Slovenská katolícka charita


Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k zákonu o sociálnych službách

pridal: wp-dev | dátum: 11. mája 2010 | kategória: Aktuality

Bratislava, 17. marec 2010

Na 65. plenárnom zasadaní hovorili biskupi Slovenska o stave charitných zariadení po nadobudnutí platnosti zákona o sociálnych službách, ktorý negatívne vplýva na zariadenia Slovenskej katolíckej charity. Spolocným vyhlásením biskupov Slovenska žiada Cirkev od Vlády SR potrebné nápravné kroky.

Zákon c. 448/2008 o sociálnych službách je likvidacný pre diecézne charity a ostatných neverejných poskytovatelov sociálnych služieb. Diskriminuje obcanov, ktorí potrebujú sociálnu službu. Neumožnuje obcanovi slobodný výber poskytovatela sociálnej služby. Namiesto poskytnutia služby ich administratívne zaraduje do poradovníkov, kým u neverejných poskytovatelov sú volné lôžka. Tento zákon zaviedol nerovnaké postavenie pre verejných a neverejných poskytovatelov sociálnych služieb. Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, medzi ktorých patria aj charity, sú diskriminovaní a vyše rocná prax to len potvrdzuje.

Zákon je v rozpore so sociálnou náukou Cirkvi, najmä s princípmi solidarity, subsidiarity a spolocného dobra. Je aj v rozpore s antidiskriminacným zákonom a s Európskou sociálnou chartou. Likvidácia neverejných sociálnych služieb prináša vela utrpenia tým, ktorí si to nezaprícinili. Zvýši sa aj nezamestnanost. Sociálne služby, ktoré poskytujú diecézne charity a iní neverejní poskytovatelia sú z hladiska vynaložených verejných zdrojov lacnejšie ako služby verejných poskytovatelov.

Preto vyzývame vládu SR, zákonodarný zbor, samosprávne orgány vyšších územných celkov, miest a obcí, aby v co najkratšom case prijali potrebné opatrenia a zamedzili likvidácii neverejných poskytovatelov sociálnych služieb. Žiadame prijatie takých legislatívnych zmien, ktoré umožnia slobodný výber obcanom a zrovnoprávnia verejných a neverejných poskytovatelov sociálnych služieb.

Donovaly, 16. marca 2010