VYRASTIE V DOBREJ KRAJINE SKLAD PRE NÚZDNYCH? | Slovenská katolícka charita


VYRASTIE V DOBREJ KRAJINE SKLAD PRE NÚZDNYCH?

pridal: wp-dev | dátum: 11. mája 2010 | kategória: Aktuality

Bratislava, 17.2.2010

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa zapojila s projektom „Darovat znamená pomáhat – sklad pre núdznych“ do programu Dobrá krajina, ktorý vyhlásila ešte v minulom roku Nadácia Pontis. Náš sklad získal sympatie poroty a postúpil medzi úspešné projekty, ktoré sa uchádzajú o podporu širokej verejnosti. Na www.dobrakrajina.sk získate informácie o našom sklade a tiež aj o možnosti ako podporit túto rozvíjajúcu sa myšlienku.

Pre priblíženie zámeru Humanitárneho skladu, ktorý nazývame v Charite aj slovným spojením „Darovat znamená pomáhat“, na pomoc ludom v núdzi, prinášame krátky rozhovor s generálnym sekretárom SKCH, Mgr. Radovanom Gumulákom.

Komu má slúžit humanitárny sklad?
Projekt je zameraný na ludí v hmotnej a sociálnej núdzi, teda tým skupinám obyvatelstva, na ktoré sa SKCH svojou cinnostou orientuje.

Ako bude sklad fungovat?
Cez tento projekt budú môct ludia na základe potvrdenia z Úradu práce o tom, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi a poberajú dávky, príst do charitného skladu a vybrat si tu základné oblecenie pre seba i pre deti. V sklade chceme zamestnat aj ludí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, sociálne vylúcení a tiež ludí so zdravotným postihnutím, ktorí by pomáhali pri preberaní darovaných vecí, ich triedení prípade pri cistení a oprave darovaných vecí. Zároven je to možnost pre ostatných ludí darovat funkcné užitocné veci, ktoré sa ešte dajú využit. Humanitárny sklad preto môže spojit tieto dve strany – tých, ktorí darujú s tými, ktorí potrebujú pomoc.
Chceme pomôct dlhodobo nezamestnaným ludom, najchudobnejším a sociálne slabým rodinám aj v case krízy tým, že im ponúkneme prácu v sklade pre núdznych pri preberaní a triedení darovaných vecí. V rámci stanovených otváracích hodín budú môct ludia doniest darované veci, rovnako aj núdzni budú môct príst a vybrat si co potrebujú. V projekte bude tiež zrealizovaná zbierka zdravotných pomôcok a potrieb pre opatrovanie chorých v domácom prostredí i zariadeniach sociálnych služieb ci hospicoch, ako aj zbierka školských pomôcok a potrieb pre deti. Tieto veci môžu pomôct sociálne slabším rodinám, ktoré nemajú dostatok financných prostriedkov, aby nemuseli kupovat nové. Zbierka bude aktívna pred zaciatkom školského roka alebo okolo polroka, podla kapacít skladu.

Kto bude v charitnom sklade zamestnaný?
V charitnom sklade budú zamestnaní najmä ludia, ktorí sú sociálne vylúcení, dlhodobo nezamestnaní, ludia so zdravotným postihnutím a tiež obcania, ktorí boli prepustení z výkonu trestu. Zamestnanci charitného skladu budú potrební pri preberaní darovaných vecí, ich triedení, prípadných drobných opravách ci vyskladnení. Firmy a podnikatelia, ktorí by mali záujem spolurealizovat štart ci samotnú prevádzku skladu financne, materiálne alebo inou vhodnou formou, nech nás kontaktujú.

Kde sa bude nachádzat humanitárny sklad?
Ako miesto realizácie nášho skladu si predstavujeme Bratislavu a jej blízke okolie v okruhu do 30km. Nemáme zvláštne požiadavky. Potrebujeme priestor, kde bude zavedená elektrina, bude vykurovaný a bude k nemu prijatelná dopravná dostupnost pre darcov aj núdznych. Hladanie vhodných priestorov momentálne prebieha v spolupráci s Magistrátom hl. mesta Bratislava a mestskými castami. V priebehu hladania vhodných skladových priestorov, môže byt sklad pre núdznych zriadený v obci Rúban cca 21 km od Nových Zámkov, ale toto je iba docasné riešenie. Pre trvalú prevádzku skladu sú tieto priestory nevyhovujúce.

Akú pomoc privítate?
Charita potrebuje pre zacatie fungovanie najviac priestor pre sklad, teda hladáme nielen financné prostriedky pre zrealizovanie tohto projektu, ale budeme vdacní aj partnerom, ktorí by nám vedeli poskytnút priestor zdarma, prípadne prenajat za symbolickú sumu, napr. za režijné náklady. Momentálne však riešime tieto zásadné existencné otázky. Dalej bude potrebné zariadit sklad regálmi ci stojanmi na oblecenie.

Aké máte ciele a aké výsledky ocakávate?
Najdôležitejším krokom pri realizácii projektu je získanie, založenie a prevádzka charitného skladu, do ktorého môžu obcania darovat užitocné veci, ktoré už nepotrebujú a naopak ludia, ktorým tieto veci poslúžia si ich môžu zobrat. Rovnako budú môct obchodníci a obchodné retazce darovat nespotrebované skladové zásoby. Zo skladu môže byt tovar rozdistribuovaný do diecéznych charít, ktoré darované veci pošlú do detských domovov, domovov dôchodcov atd… informovanie verejnosti o tom, aby ludia nevyhadzovali užitocné veci z domácnosti, ktoré už nepotrebujú, ale aby ich priniesli do charitného skladu a pomohli tak sociálne slabším rodinám. Dovoz a preprava darovaných vecí a ich následná distribúcia k odkázaným ludom bude tiež tažkým orieškom, kedže Charita nemá k dispozícii vhodné úžitkové motorové vozidlo, ktoré je na túto prácu taktiež potrebné. Tu nie je myslená len preprava a odvoz vecí od obchodníkov a obchodných retazcov, ale tiež od ludí, ktorí veci darujú.

Dobrá krajina predstavuje na svojom internetovom portáli 51 projektov neziskových organizácií. Portál vdaka moderným technikám zásadným spôsobom zjednodušuje proces darovania (on-line platby, internet banking, kreditné karty, SMS) tak, aby spôsob vykonania dobrého skutku nebol komplikovanejší a casovo nárocnejší ako sám skutok. Prostriedky, ktoré darca venuje, idú v plnej výške priamo na podporený projekt.

Poslaním SKCH je pomáhat každému cloveku v núdzi. Chceme oslobodzovat ludí závislých na cudzej pomoci a pomáhat im vrátit sa k dôstojnému životu. Svojou cinnostou chceme byt prejavom života Cirkvi a prispievat k duchovnej obnove spolocnosti. Snažíme sa vychovávat, lebo ten kto prijme pomoc, casto sám nadobudne schopnost pomáhat. Snažíme sa oživovat dnešný uponáhlaný spôsob života duchom spolupatricnosti a úprimnej lásky, byt blízko pri cloveku. Cielom SKCH je úcinne pomáhat každému cloveku v núdzi bez rozdielu rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, ako aj oslobodzovat ludí závislých na cudzej pomoci a pomáhat im vrátit sa k dôstojnému životu.