Záver školského roka a téma utečenci | Slovenská katolícka charita


Záver školského roka a téma utečenci

pridal: charita | dátum: 1. júla 2016 | kategória: Aktuality

V utorok 28. júna 2016 pár dní pred koncom školského roka navštívili kanceláriu Projektu Rafael III. v Žiline žiaci 9. ročníka Základnej školy Martinská zo Žiliny. Zamestnanci projektovej kancelárie im predstavili projekt Rafael III., priblížili svoje úlohy, ako aj samotné fungovanie kancelárie. V rámci prezentácie im premietli krátky dokument, ktorý opisuje príbeh utečenkyne z Iránu. Následne žiakom rozdali nové informačné letáky, ktoré sú zamerané na právny aspekt ochrany utečencov na Slovensku. Právna poradkyňa žiakom bližšie objasnila pojem utečenec na základe Ženevského dohovoru, podmienky udelenia azylu, rozdiel medzi poskytnutím azylu a doplnkovou ochranou. Okrem výkladu predstavila žiakom aj niekoľko modelových situácií, kde mali možnosť posúdiť oprávnenosť poskytnutia azylu.

Ďalší zamestnanci kancelárie sa podelili so žiakmi o svoje osobné skúsenosti s prácou s utečencami na Slovensku. Snažili sa pritom poukázať na spoločné prvky v kultúre a zvykoch medzi Slovenskom a krajinami klientov, ako aj na to, čím sa môžeme v ich kultúre inšpirovať (dávanie almužny, pravidelná modlitba, svedectvo viery). Zamestnanci projektu umožnili žiakom tiež nazrieť do zošitov klientov z hodín slovenského jazyka, kde si mohli porovnať slovenské a arabské písmo a prezrieť ich spontánne kresby. V závere prezentácie dostali žiaci priestor na otázky. Celé dopoludnie sa nieslo vo veľmi priateľskej atmosfére, pričom žiaci sa o tému utečencov aktívne zaujímali. Naše poďakovanie patrí tak žiakom, ako aj zamestnancom projektovej kancelárie.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016. Je realizovaný na území celého Slovenska v integračných poradenských centrách nachádzajúcich sa v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Medzi hlavné aktivity projektu patrí najmä poskytovanie právneho, psychologického a sociálneho poradenstva, a výučba slovenského jazyka. V rámci poskytovania služieb je venovaná osobitná pozornosť zraniteľným skupinám s prihliadnutím na ich situáciu a špecifické potreby. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu – Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.