Aktuality

Čo máme nové?

Spravodlivé migračné politiky pre trvalo udržateľný rozvoj

pridal: charita | dátum: 17. decembra 2019 | kategória: Tlačové správy

18. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov Slovenska Katolícka Charita v spolupráci s Caritas Europa vyzýva novú Európsku komisiu, aby podporovala spravodlivé politiky, ktoré posilňujú bezpečné a legálne migračné kanály do Európy a zabezpečili, aby európske politiky nenarúšali regionálnu mobilitu v iných častiach sveta. „Migrácia je pre naše spoločnosti príležitosťou vybudovať prosperujúcejší globálny „spoločný domov“, kde každý môže zmysluplne prispievať a žiť dôstojne, “uviedla generálna tajomníčka Caritas Europa Maria Nyman. Sieť Caritas nedávno vydala sériu publikácií o silných prepojeniach medzi migráciou a rozvojom s názvom „Spoločný domov“. Všetkých 11 národných publikácií a záverečná európska publikácia ukazujú, že migranti a migrácia môžu významne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Spomenieme iba zopár príkladov zo Slovenska, ktoré ukazujú, ako môžu migranti zlepšiť ekonomický rozvoj Slovenska:

„Imigranti poskytujú potrebné zručnosti, podporujú inovácie a nahradzujú chýbajúcu domácu pracovnú silu a odbornosti. Viacerí migranti pracujú ako poradcovia a špecialisti vo svojich profesiách a dosahujú vynikajúce výsledky na národnej aj medzinárodnej úrovni. V posledných rokoch sa tiež ukázalo, že zamestnávanie cudzincov je jedným z najdôležitejších riešení nedostatku pracovných síl v SR. Ako podnikatelia migranti vytvárajú podniky a nové pracovné miesta v rôznych odvetviach. Príspevky zamestnaných migrantov do sociálneho systému ďaleko presahujú ich využívanie sociálnych dávok: zo mzdy cudzinca získava štát benefity v podobe daní a odvodov. Podľa výpočtov Tomu (2018) tak pri 60 000 zamestnaných cudzincoch na Slovensku (približný stav v roku 2017) a ich priemernej hrubej mzde 1 000 eur získava štát na daniach a odvodoch 175 mil. eur ročne“, uvádza publikácia Náš spoločný domov.

No nezostáva to iba pri ekonomike. „Vklad a prínos migrantov do hostiteľskej spoločnosti je zrejmý aj na mnohých ďalších úrovniach. Migranti prinášajú nový pohľad na riešenie každodenných problémov a podporujú kultúrnu diverzitu na Slovensku najmä v oblasti medziľudských vzťahov, napríklad cez zmiešané manželstvá. Viacerí migranti sú aktívni aj v spoločenskom priestore alebo ako kandidáti do obecných zastupiteľstiev či parlamentu,“ píše sa tiež v danej publikácii.

Od vytvorenia pracovných miest cez sociálne zabezpečenie, finančné prostriedky posielané migrantmi ich rodinám doma, politiku a medzinárodnú spoluprácu, ale aj umenie či kultúru, zistenia série publikácií Spoločný domov Caritas Europa poukazujú na potenciál migrácie ako hybnej sily rozvoja v Európe, ale aj mimo nej. Výskum tiež neustále dokazuje, že väčšina migrácie nie je cez kontinenty, ale v rámci regiónov a krajín. Napríklad v západnej Afrike viac ako 70% emigrantov zostáva v svojom regióne (UNCTAD). Počas obdobia sucha v severoafrickom regióne Sahel je sezónna a dočasná migrácia kľúčovou stratégiou prežitia pre mnohých, vrátane zraniteľných domácností a lokálnych komunít.

Napriek tomu je najmä v Európe migrácia stále viac vnímaná ako hrozba, nie ako príležitosť. EÚ a jej členské štáty vo svojich vzťahoch s africkými krajinami čoraz viac uprednostňujú kontrolu migrácie a boj proti nelegálnej migrácii. Európsky tlak na vlády západnej a severnej Afriky, aby kontrolovali migráciu do Európy, prispel k oslabeniu slobody pohybu v regióne a celkovo ku kriminalizácii geografickej mobility. Takáto mobilita je kľúčovým faktorom sociálneho a hospodárskeho rozvoja miestnych spoločenstiev v Afrike.

Cieľom Európskych migračných politík by mala byť spolupráca s rozvojovými krajinami a podpora ich potenciálu. Nemalo by to však byť preto, aby sme sa my mali dobre tu v Európe vďaka oslabeniu migračných kanálov, ale prioritou by pre nás mali byť naše dobre úmysly. Tvorcovia politík EÚ musia tiež zabezpečiť, aby ich migračné politiky nepoškodzovali regionálnu mobilitu inde a neoslabovali rozvoj globálneho Juhu.

Projekt MIND