Nový grantový program na pomoc núdznym | Slovenská katolícka charita


Bratislavská arcidiecézna charita vyhlasuje prvýkrát grantový program na pomoc núdznym

pridal: charita | dátum: 1. júna 2021 | kategória: Aktuality

CREOCARITAS je najnovšia grantová výzva Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH). O grant sa môžu od 1. júna do 31. júla 2021 uchádzať žiaci a študenti cirkevných základných, stredných škôl, dobrovoľníci vo farnostiach, aj organizácie slúžiace farskej komunite. BACH na pomoc a podporu kreatívnej charitnej činnosti v Bratislavskej arcidiecéze prerozdelí 36 000 eur.

BACH sa spoločne s ostatnými arci/diecéznymi charitami na Slovensku dlhodobo snaží vytvárať sieť charitnej pomoci prostredníctvom tzv. farských charít a poskytovať im podporu. „Vďaka podpore darcov, ktorou nás počas pandémie zahrnuli, je naším zámerom, aby sa, na princípe solidarity, mohlo zmysluplne, efektívne a adresne pomáhať tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami,“ vysvetľuje cieľ najnovšej grantovej výzvy Creocaritas Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity. „Chceme motivovať spoločenstvá, miestne komunity či cirkevné školy ku kreatívnej charitnej činnosti všade tam (v rámci územia Bratislavskej arcidiecézy), kde ľudia vidia nedostatok, núdzu alebo možnosti niečo zlepšiť,“ dodáva riaditeľ BACH.

Každý projekt zameraný na pomoc, podporu a rozvoj jednej alebo viacerých cieľových skupín je vítaný. V školskom prostredí môže ísť napr. o projekty zamerané na doučovanie, zabezpečovanie nákupov alebo sprevádzanie seniorov, v prostredí farnosti o spustenie výdajne potravín, organizovanie voľného času deťom zo znevýhodneného prostredia, centrá pre mamičky na materskej a mnoho iných.

Víťazné projekty budú podporené financiami už tento rok.

Bratislavská charita sa zameria na podporu žiakov a študentov, seniorov, zdravotne znevýhodnených, rodín s deťmi, osamelých rodičov, rozvedených, vdovy a vdovcov, siroty, deti rozvedených rodičov, animátorov či dobrovoľníkov z farností.

Záujemcovia môžu svoj projekt prihlásiť jednoducho, vyplnením online formulára, alebo zaslaním žiadosti poštou na adresu Bratislavskej arcidiecéznej charity. Podrobné informácie o grante Creocaritas nájdete na www.charitaba.sk.

grant pomoc ľuďom Bratislava