NOVÉ! Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou (online) | Slovenská katolícka charita

NOVÉ! Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou (online)

Získajte inšpiráciu a zručnosť ako naplniť aktivizačný program tak, aby bol pre osobu s rôznym stupňom demencie prínosom.

O kurze

Kurz je určený pre terénnych opatrovateľov ľudí s demenciou. Vytvárať aktivizačné programy tak, aby sa zvyšovala motivácia osoby s demenciou participovať pravidelne na aktivitách podmieňuje dostatočné poznanie jeho biografie a nastavenie individuálneho plánu, ktorý zohľadňuje jeho aktuálne potreby. Umenie sa stáva v tomto prípade často komunikačným mostom medzi realitou a jeho vnútorným prežívaním. Vhodnými technikami využívajúcimi umelecký prejav je možné zvýšiť motiváciu o aktivitu, ktorá druhotne napomáha aj k stimulácii nielen zmyslového vnímania a komunikácie, ale aj kognitívneho výkonu. Najlepšie aktivizačné programy sú tie, ktorými sa podarilo naplniť individuálne potreby klienta.

V roku 2021 sme vydali v slovenčine brožúru s názvom Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou, ktorú ponúkame všetkým účastníkom kurzu grátis. Počas kurzu Vám brožúru predstaví a jej obsah priblíži pani lektorka Mária Wirth.

Cieľ kurzu

Absolvent kurzu získa inšpiráciu a zručnosť ako naplniť aktivizačný program tak, aby bol pre osobu s rôznym stupňom demencie prínosom.

Obsah kurzu

  • Význam aktivizačných programov- k čomu majú smerovať u osoby s kognitívnym handicapom?
  • Ciele aktivizácie v jednotlivých štádiách demencie
  • Význam biografie a identifikácia potrieb človeka s demenciou
  • Koncentračno-pohybové cvičenia- motogeragogika
  • Práca so spomienkami- strom života, reminiscenčný kufor
  • Kognitívna stimulácia a stimulácia zmyslov- zábavné cvičenia na podporu kognitívneho výkonu
  • Montessori prístup -aktivizácia každodennou činnosťou

Lektorka

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku

Termín:
27.04.2022 v čase od 09.00 do 17.00
Miesto:
online
Poplatok za kurz:
Charitní zamestnanci: 30,-EUR
Ostatní: 45,-EUR

Platobné údaje:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.