Train to Care | Slovenská katolícka charita

Train to Care

Termíny kurzov na rok 2020

Súhrnný program pre zamestnancov SKCH a Caritas Rundum Zuhause nájdete tu, pre ostatných tu.

 

Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe – Webinár

Kurz ponúkne námety k tomu, ako sa starať o seba, ako dbať na psychohygienu, ako pracovať s emóciami a ako zvládať vyčerpanosť v podmienkach opatrovania. Zameriame sa tiež na zvládanie nadmerných očakávaní, či už prichádzajú od samotných opatrovateľov, od klientov či rodinných príslušníkov. V rámci kurzu bude možnosť v bezpečnom prostredí prediskutovať svoje jedinečné situácie a nároky, ktoré prináša práca a obohatiť sa životnými skúsenosťami a praxou jednotlivých účastníkov kurzu.

Trénerka: Štefánia Hrivňáková, Mgr – konzultantka, koučka, dlhoročná lektorka v oblasti osobného rozvoja

Upozornenie: Na webinár sa môžu prihlásiť len zamestnanci SKCH a Caritas Rundum Zuhause

 

Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe

Počas kurzu sa budeme usilovať, aby sa účastníci naučili starať o svoje zdravie, najmä z hľadiska zvládania psychickej záťaže, aby mali dosť síl na bežné fungovanie a subjektívne sa cítili optimálne. Účastníci majú možnosť riešiť aktuálne záťažové situácie v praxi opatrovateľa alebo v osobnom živote, ktoré ohrozujú ich duševnú alebo fyzickú pohodu, prípadne negatívne vplývajú na možnosť rozvoja syndrómu vyhorenia. Súčasťou kurzu je aj vymedzenie faktorov, ktoré udržujú duševné zdravie a pôsobia preventívne. Ak syndróm vyhorenia už vznikol, v kurze budú prezentované možnosti jeho liečenia. Viac informácií o kurze.

Trénerka: Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagógička na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavs¬kej Univerzity, psychologička, odborníčka na paliatívnu starostlivosť

 

NOVÉ! Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou – kurz ponúkame ako klasický prezenčný seminár aj vo forme webinára

Ľudia s demenciou často potrebujú veľa podpory pri denných činnostiach (hygiena, stravovanie, obliekanie / vyzliekanie a pod.) a postupne strácajú schopnosť zvládať bežné úlohy každodenného života. Bez zmysluplných aktivít sa cítia bezcenní, môžu upadnúť do depresie alebo sa stať agresívnymi.

Nároky, ktoré kladie každý deň na ich opatrovateľky/ov vyžadujú flexibilitu, tvorivosť a empatiu. 

Tento kurz ponúkne množstvo námetov k tomu, ako si lepšie usporiadať každodenný život vo Vašej jedinečnej situácii s klientom. Tiež prinesie zmes nápadov, ako aktívne zapojiť klientov do rozličných činností bežného života.

Trénerka: Mária Čunderlíková, PaedDr. – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

 

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľstve

Keď ľudia kvôli starobe či chorobe strácajú schopnosť racionálne myslieť a pamätať si veci, komunikácia s nimi sa stáva náročnou. Naomi Feil na základe svojich mnohoročných skúseností navrhla iný spôsob komunikácie, založený na potvrdení ich pocitov a vnútorného prežívania. Po validačných stretnutiach sa ľudia cítia prijatí a rešpektovaní, čím opätovne nadobúdajú ľudskú dôstojnosť a ich napätie a stres sa zmierňujú. Kto sa tejto metóde naučí, bude schopný vnímať svet očami svojich klientov a lepšie porozumie ich navonok čudnému správaniu. Viac informácií o kurze.

Trénerka: Maria Wirth, Mgr., PhD. – špeciálna pedagogička, certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Noami Feil na Slovensku

Skúsenosti účastníkov:

„Validácia mi otvorila oči ako vnímať emócie môjho klienta a čo je najdôležitejšie, že ho dokážem pochopiť a spolu s ním tieto emócie aj spracovať“  (Oľga, účastníčka kurzu v Dolnom Smokovci roku 2018)

„Odporúčam každej opatrovateľke, aby sa zúčastnila kurzov hlavne o demencii, aby lepšie vedeli pochopiť správanie pacientov a tým im aj správne vedeli pomôcť“ (Lýdia P.,účastníčka kurzu v Dolnom Smokovci v roku 2018)

 

Kinestetika v opatrovateľstve

Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze sa budeme venovať rozličným zákonom pohybu a naučíme sa ich využívať aj pri práci s našimi klientmi. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici. Viac informácií o kurze.

Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky.

Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at 

Trénerka: Alena Kubeš – lektorka pre zdravotnú starostlivosť, dlhoročná trénerka kinestetiky

Prihláška na kurzy – zamestnanci Charity

Prihláška na kurzy – ostatní

Vyplnenú záväznú prihlášku je možné zaslať poštou na adresu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava 814 15 alebo mailom na adresu: ttc@charita.sk.

Viac informácii je možné získať na adrese ttc@charita.sk

Miesto a čas konania:
Spišská Kapitula: Dom Charitas sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie
Dolný Smokovec: Charitný domov – Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry
Vzdelávacie programy sa konajú v čase od 9.00 – 17.00. Sú vedené v slovenskom a českom jazyku.

Poplatok na kurz:

Príspevok vo výške € 16,- na deň za občerstvenie, učebné materiály a organizačné zabezpečenie je potrebné uhradiť najneskôr 15 dní pred začiatkom kurzu.

V prípade webinárov je výška poplatku € 20,- za 3 online sedenia.

Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť.

Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť na účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: 210

Do správy pre prijímateľa uviesť: názov kurzu + meno účastníka + miesto konania

 

Lektorky vzdelávacích programov:

PaedDr. Mária Čunderlíková – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

Mgr. Mária Wirth, PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku

Alena Kubeš – kinestetická trénerka

Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej Univerzity.

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Organizácia Caritas 24-hodinové opatrovanie obsadila 1. miesto v teste Spolku pre informovanosť spotrebiteľov (VKI).

Vo svojom časopise „Spotrebiteľ 12/2018“ ohodnotil spolok VKI organizáciu Caritas 24-hodinové opatrovanie známkou „veľmi dobre“. To znamená, že v teste dosiahla 85 zo 100 percentuálnych bodov. Toľko bodov doteraz nedosiahla žiadna z testovaných agentúr. Caritas 24-hodinové opatrovanie sa tým umiestnila na prvom mieste.

Viac info tu a na stránke VKI (nemecky).