Validácia® Naomi Feil I: základný kurz | Slovenská katolícka charita

Validácia® Naomi Feil I: základný kurz

Naučte sa porozumieť stavom dezorientácie a vnímať hodnotu dezorientovaného človeka podľa princípov Validácie Naomi Feil®.

O kurze

Tam kde prestáva fungovať tradičná forma komunikácie s ľuďmi s demenciou dostáva priestor a využitie komunikačná metóda Validácia podľa Naomi Feil. S validačnou metódou je možné porozumieť a komunikovať s veľmi starými dezorientovanými osobami, bez ohľadu na to, kde sa práve vo svojom vnútornom svete nachádzajú. ponúka tri aspekty: rešpektu plný empatický postoj; princípy, ktoré túto poslednú životnú fázu človeka popisujú a podporujú správanie používateľa validácie; verbálne a neverbálne techniky, ktoré prinášajú zlepšenie komunikácie a zvýšenie sebahodnoty dezorientovanej osoby. Validačný postoj redukuje u pracovníkov stres, frustráciu, pocit vlastného zlyhania, zabraňuje burn-out pocitom. ide o metódu, ktorú si je možno osvojiť tréningom validačných techník v praxi.

Kurz je možné uskutočniť jedine prezenčne.

Cieľ kurzu

 • zoznámiť sa s konceptom Validácie podľa Naomi Feil®, s jeho teoretickými východiskami a komunikačnými technikami
 • porozumieť stavom dezorientácie a ich pozadiu
 • naučiť sa rozlišovať validáciu od ostatných metód používaných v kontakte s dezorientovanou osobou ako napr. orientácia v realite, odvrátenie pozornosti a pod.
 • vnímať hodnotu starého dezorientovaného človeka podľa princípov Validácie Naomi Feil®

Metodika kurzu

 • úvod do komunikačného prístupu s ľuďmi s demenciou podľa metódy Validácie Naomi Feil
 • princípy a ciele metódy validácie N. Feil
 • pozadie stavov dezorientácie pri demencii
 • biografia a jej vplyv na stav dezorientácie u človeka s demenciou
 • fázy dezorientácie podľa N. Feil
 • verbálne a neverbálne techniky komunikácie podľa metódy Validácie Naomi Feil
 • priame ukážky validácie v praxi

Lektorka

Mgr. Maria Wirth, PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku;

Termíny:
9.5.2024 a 10.5.2024 v čase od 09.00 do 17.00
Miesto:
Penzión Caritas**, Dolný Smokovec
Poplatok za kurz:
Charitní zamestnanci: 50,-EUR
Ostatní: 70,-EUR 

Prosíme, aby ste poplatok za kurz uhradili na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK1911000000002923845748
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 63241
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 10 dní pred konaním kurzu. Prihlásený uchádzač môže svoju účasť na kurze zrušiť písomne (e-mailom) alebo telefonicky. Podmienky pre stornovanie účasti na kurze, resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné: Zrušenie účasti viac ako 10 dní pred konaním kurzu – vrátenie 100% z uhradenej sumy za kurz, zrušenie účasti menej ako 10 dní pred konaním kurzu – bez nároku na vrátenie uhradenej sumy.