Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe | Slovenská katolícka charita

Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe

O kurze

Počas kurzu sa budeme usilovať, aby sa účastníci naučili starať o svoje zdravie, najmä z hľadiska zvládania psychickej záťaže, aby mali dosť síl na bežné fungovanie a subjektívne sa cítili optimálne. Účastníci majú možnosť riešiť aktuálne záťažové situácie v praxi opatrovateľa alebo v osobnom živote, ktoré ohrozujú ich duševnú alebo fyzickú pohodu, prípadne negatívne vplývajú na možnosť rozvoja syndrómu vyhorenia. Súčasťou kurzu je aj vymedzenie faktorov, ktoré udržujú duševné zdravie a pôsobia preventívne. Ak syndróm vyhorenia už vznikol, v kurze budú prezentované možnosti jeho liečenia. Viac informácií o kurze.

Cieľ kurzu

  • Naučiť sa adekvátne komunikovať s klientom, predchádzať konfliktom a naučiť sa, ako ich čo najefektívnejšie riešiť
  • Posúdiť dôsledky jednotlivých komunikačných stratégií vzhľadom na seba, na klienta i na jeho blízkych
  • Posúdiť a vhodne reagovať na záťažové situácie
  • Získať informácie o tom, ako pristupovať, oslovovať, komunikovať a reagovať na svojho klienta v rámci svojej profesie

Metodika kurzu

  • Absolvent kurzu získa základné teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z oblasti komunikácie, záťažových situácií, prevencie a riešenia konfliktov
  • praktické cvičenia, z ktorých môže čerpať priamo vo svojej praxi
  • Účastník kurzu má možnosť vymieňať si svoje skúsenosti a poznatky s ostatnými účastníkmi a diskutovať o problémových otázkach, ktoré prináša jeho prax

Trénerka: Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagógička na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, psychologička, odborníčka na paliatívnu starostlivosť

Termíny: 16.9.2020
Miesto: Dolný Smokovec, Charitný domov – Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry
Poplatok za kurz: V súčasnosti ponúkame kurzy za príspevok 30,- Eur namiesto 40,- Eur za každý deň kurzu.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Prihláška na kurz:
Prosíme Vás, aby ste záväznú, písomnú prihlášku zaslali prostredníctvom pošty alebo e-mailu na:

Slovenská katolícka charita
Viera Prokopcová
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Tel. +421 / (0) / 2 5443 1506
Mobil : +421/(0)910-842-600
Email: ttc@charita.sk

Caritas Rundum Zuhause betreut
Anca Iordache
Fax: +43 / (0)1 / 503 3077-2850
Tel: +43 / (0)1 / 376 02 15
Email: office@caritas-rundumbetreut.at