Pomoc Moldavsku | Slovenská katolícka charita

Pomoc Moldavsku

Názov projektu: Vybudovanie funkčného a udržateľného systému odpadového
hospodárstva v okrese Criuleni
Lokálny partner: AO Pro-Development (MVO) a Primaria Orasului Criuleni
Počet príjemcov pomoci: 10,000
Doba implementácie: 1.9.2021 – 31.8.2022
Suma na podporu projektu: 220 000 eur

Charita v Moldavsku: Podporujeme modernizáciu odpadového hospodárstva

Od 1. septembra 2021 Slovenská katolícka charita spoločné so samosprávou mesta Criuleni a MVO Pro-Developmnet spustila nový projekt, ktorý sa zameriava na zelené iniciatívy miestnych organizácií, konkrétne budovanie funkčného a udržateľného systému a kultúry odpadového hospodárstva. Nový systém zlepší súčasné služby zberu odpadu a uľahčí prístup k nim takmer 10 000 občanom v meste Criuleni a v 2 priľahlých obciach – Ohrincea a Zolonceni.

Počas projektu, ktorý potrvá 12 mesiacov, bude vypracovaná stratégia odpadového hospodárstva spolu s akčným plánom a následná implementácia poskytne štruktúru, smer a potrebné zdroje na zmenu v meste. Slovenská katolícka charita spoločne s partnermi projektu taktiež zakúpi zariadenie na triedenie a zber odpadu, ktoré zlepší súčasný miestny odpadový systém a zaistí lepšie služby pre všetkých ľudí žijúcich v tejto oblasti.

Slovenskí odborníci sa podelia o svoje odborné znalosti, ktoré sa využijú počas celého projektu.

Opatrenia realizované v rámci projektu budú transformované do modelu replikácie pre ďalšie samosprávy v Moldavsku.


Lepšie služby zberu odpadu pre občanov Criuleni

Modernizované a lepšie zorganizované služby zberu odpadu sú hlavným zameraním projektu. Za týmto účelom sa prostredníctvom interaktívnych workshopov a školení pracovníci v oblasti odpadového hospodárstva a občania Criuleni dozvedia o moderných udržateľných riešeniach, možnostiach opätovného použitia odpadu a recyklácie, kompostovaní a ochrane životného prostredia.

Miestni aktívni občania a občianska spoločnosť budú hrať ústrednú úlohu pri presadzovaní zásad 3R (Reuse. Reduce. Recycle.) a budú zapojení do implementácie projektu. Mobilizácia komunity a informačná kampaň je jedným z hlavných výstupov projektu. V lete sa uskutoční detský tábor pre 30 deti s cieľom zdôrazniť dôležitosť ochrany životného prostredia. Know-how zo Slovenskej republiky, najlepšie postupy recyklácie odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu budú začlenené do existujúceho miestneho systému počas celého trvania projektu.

Ako sa nakladá s odpadom v Moldavsku dnes

V Moldavskej republike je súčasný systém nakladania s odpadom stále v štádiu vývoja a za posledných 20 rokov[1] nezaznamenal žiadny výraznejší progres. Moldavský systém nakladania s odpadom čelí problémom ako napríklad nelegálne skládkovanie, preťaženie skládok, nedostatočné prepojenie verejných služieb so zberom odpadu a jeho recyklácie, nedostatok vhodného legislatívneho rámca, a v dôsledku všetkého vyššie uvedeného neustále znečisťovanie životného prostredia. Zvyčajne sa nepraktizuje separovaný zber ani následné triedenie. Recyklácia je veľmi obmedzená, čo predstavuje veľkú stratu cenných materiálov.

Asi 10.7% emisií skleníkových plynov v Moldavsku pochádzalo zo sektoru odpadového hospodárstva, najmä z tuhého odpadu.

Mestský podnik zodpovedný za zber odpadu („Comunservice Criuleni“) používa zastarané postupy a chýba mu potrebné vybavenie, čo negatívne ovplyvňuje miestny zber odpadu (local waste collection) ako aj jeho zneškodňovanie. Podľa miestnej Stratégie trvalo udržateľného rozvoja na roky 2021 – 2030 má iba 51.6% populácie prístup k službám odvozu odpadu. U 72% z nich sa tuhý odpad odvezie raz týždenne a u zvyšných 28%  je to ešte zriedkavejšie. Väčšina tuhého neoddeleného odpadu sa ukladá na nepovolenú a neorganizovanú skládku mimo mesta. V dôsledku toho odvedené podzemné vody znečistené skládkou končia v rieke Dnester a vážne ovplyvňujú životné prostredie.

Z dôvodu sporadického zberu odpadu veľká časť populácie svoje odpady likviduje aj priamo na pevnine. Postupy biologicky rozložiteľného odpadu sú súčasne obmedzené na niekoľko desiatok domácností, aj keď väčšina miestnych obyvateľov má kapacity na vykonávanie kompostovania a iných spôsobov opätovného použitia organického odpadu.

Veľké množstvo odpadu je možné recyklovať alebo opätovne použiť, no na tento účel je potrebné zaviesť efektívne procesy separácie a riadenia odpadu.


Výsledky projektu

V záujme adresovania vyšších uvedených výziev a zvýšenia počtu ľudí využívajúcich centralizovaný zber komunálneho odpadu bude

•           vytvorená infraštruktúra odpadového hospodárstva cieľovej obce 

•           posilnená kapacita miestnych zainteresovaných strán zapojených do odpadového hospodárstva

•           zjednodušené postupy nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a separácie odpadu v rámci širokej verejnosti

•           uskutočnené kampane na zvýšenie ochrany životného prostredia pre mladú generáciu

REUSE REDUCE RECYCLE

Chceme preto vytvoriť ekologické možnosti na separovanie a recykláciu odpadu. Zabránime tak znečisteniu podzemných vôd pri rieke Dnester a prispejeme k udržaniu ekosystému v krajine.

PREČ SO SKLÁDKAMI

Len k 50% moldavskej populácie príde raz za týždeň smetiarske auto odviezť odpad. Moldavské obce Criuleni, Ohrincea a Zolonceni potrebujú vyčistiť od nelegálnych skládok.

1. mesiac

Pripravia sa podkladové práce pre implementáciu projektu, vytvoria sa potrebné väzby so zainteresovanými stranami a uskutoční sa východisková štúdia o existujúcich postupoch a potrebách.

2. – 6. mesiac

Bude ustanovený miestny regulačný rámec v odpadovom hospodárstve a bude zahájená implementácia akčného plánu. Potrebné vybavenie a infraštruktúra sa zaobstará a odovzdá miestnym orgánom.

Budú nadviazané obchodné väzby medzi LPA a recyklačnými spoločnosťami. Bude zahájené školenie odborníkov v oblasti nakladania s odpadom a miestni aktívni občania budú zapojení do upratovacej akcie.

7. – 11. mesiac

Príslušní aktéri budú podporovaní a inštruovaní pri implementácii akčného plánu v oblasti odpadového hospodárstva. Budú sa realizovať všetky činnosti odbornej prípravy zamerané na odborníkov, občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Bude sa konať informačná kampaň a uskutoční sa letný tábor pre mládež a deti.

12. mesiac

Uskutočnia sa záverečné stretnutia s príslušnými aktérmi, získané poznatky a výsledky budú zdokumentované a zdieľané medzi všetkými, aby sa zabezpečila udržateľnosť intervencie

Základná štúdia

Berúc do úvahy súčasný systém nakladania s tuhým komunálnym odpadom v rámci administratívnych hraníc mesta Criuleni, vrátane perspektívy regionálneho rozvoja v sektore, môžeme vyzdvihnúť 2 základné úspechy týkajúce sa zlepšenia systému nakladania s MSW manažmentom v meste Criuleni. Možnosť 1 je kvalitatívnym zlepšením existujúceho systému bez vykonania významných zmien. Možnosť 2 je reorganizácia existujúceho systému, ktorá si vyžaduje veľké zmeny v spôsobe zberu, triedenia a zhodnocovania recyklovateľných materiálov.

Vzhľadom na to, že variant 2 má najväčšie výhody, počas diskusií na stretnutí 5.11.2021 pre strategické plánovanie v sektore nakladania s MSW manažmentom v meste Criuleni sa pracovná skupina rozhodla implementovať túto možnosť. Podľa komponentov vylepšeného systému nakladania s MSW manažmentom, celkový rozpočet pre variant 2 je 4 138 tisíc lei (203 900 EUR), z toho 1 514 tisíc lei (74 600 EUR), 632 tisíc lei (31 100 EUR) a 1 992 tisíc lei (98 200 EUR) sú príspevky LPA Criuleni, GEF a SlovakAid.

Náklady na nakladanie s pevným odpadom (vytvorené obyvateľstvom, inštitúciami a ekonomickými subjektmi) v rámci vylepšeného systému (ako je opísané vo variante 2) predstavujú v roku 2022 približne 1,9 mil. Náklady na tonu riadeného odpadu sú 1 031 lei.

Na rok 2022 sa odhaduje dodatočný príjem vo výške približne 224 000 lei z činností zhodnocovania recyklovateľných materiálov.

V rámci zlepšeného MSW si sadzby, najmä pre obyvateľstvo, vyžadujú podstatné zvýšenie na pokrytie nákladov systému. Sadzba pre obyvateľov by mala byť 22 lei/osoba/mesiac a sadzba pre právnické osoby 206 lei za 1 m3 odstráneného odpadu.

Pre obyvateľstvo sa odporúča postupne zvyšovať sadzbu zo súčasnej (10 a 7 lei/osoba/mesiac). Za 2-3 roky by mala dosiahnuť vypočítanú sadzbu 22 lei/osoba/mesiac.

Je dôležité spomenúť, že počet vriec domového odpadu (nerecyklovateľný odpad) bude obmedzený a môžu byť umiestnené na bráne v deň zberu pre obyvateľstvo v súkromnom sektore (súkromné domy), ktoré bude využívať službu zberu domového odpadu. V deň zberu tak bude možné umiestniť maximálne jedno vrece s nerecyklovateľným odpadom (50 – 100 litrov) na každého člena rodiny, za ktorého sa platí sadzba. Za umiestnenie väčšieho množstva vriec nerecyklovateľného odpadu si tieto domácnosti musia podľa sadzby priplatiť. Zároveň je možné v deň zberu umiestniť neobmedzený počet vriec s recyklovateľným odpadom (plast, kov, kartón, ale bez skla).

V rámci zlepšenej sanitačnej služby musia ekonomické subjekty a inštitúcie platiť podľa odstupňovaných sadzieb v závislosti od prijatej služby, množstva a kvality vyprodukovaného odpadu. Preto sa navrhuje, aby každý hospodársky subjekt a inštitúcia v rámci administratívnych hraníc mesta Criuleni platil za odvoz odpadu z používaného kontajnera. Odvoz 1100 litrovej nádoby s nerecyklovateľným odpadom bude stáť 227 lei, zber 240 alebo 120 litrovej nádoby 50 a 25 lei. Zároveň sa bude bezplatne vykonávať zber recyklovateľného odpadu od právnických osôb, aby sa stimulovalo triedenie a recyklácia odpadu.

V podmienkach zlepšeného systému odpadového hospodárstva je potrebné účtovať sadzbu za úložisko tomu, kto odpad do úložiska privezie. Podľa výpočtov by táto sadzba mala byť 20 lei na 1 m3 odpadu z domácností a 51 lei na 1 m3 stavebného/demolačného alebo poľnohospodárskeho/organického odpadu. Tí, ktorí privezú svoj odpad do úložiska, budú musieť daný odpad vyložiť na určené miesto. Zároveň recyklovateľný odpad, ktorý bude oddelene privezený na dotrieďovacie miesto pri M.C. Comunservice Criuleni nebude spoplatnený.


[1] An Analysis of Waste Management in the Republic of Moldova: A Comparison of Rural and Urban Areas. Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, 2018. http://www.pjoes.com/An-Analysis-of-Waste-Management-nin-the-Republic-of-Moldova-A-Comparison-nof-Rural,89978,0,2.html

Základná štúdia na stiahnutie

Projekt je spolufinancovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR