Záver projektu MIND od Slovenskej katolíckej charity: Byť migrantom na Slovensku stále nie je ľahké | Slovenská katolícka charita


Záver projektu MIND od Slovenskej katolíckej charity: Byť migrantom na Slovensku stále nie je ľahké

pridal: charita | dátum: 18. decembra 2020 | kategória: MIND

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa migrantov (18.12.) nám Slovenská katolícka charita (SKCH) pripomína prekážky na ceste za úspechom mnohých cudzincov žijúcich na Slovensku. Tie spolu s predsudkami brzdia ich potenciál byť väčším prínosom do spoločnosti.

Charita sa venuje problematike cudzincov a ich prijatia od roku 2017 v rámci celoeurópskeho projektu MIND. Za uplynulé 3 roky projektu Charita vydala množstvo výskumných správ a stanovísk, ktoré jasne ukázali, ako cudzinci na Slovensku, osobitne tí z krajín mimo EÚ, musia neustále čeliť prekážkam vo vzdelávacom systéme, na trhu práce a v prístupe k dôstojnému bývaniu. V porovnaní s domácimi obyvateľmi sú viac vystavení riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, aj keď sú zamestnaní. Pritom cudzinci môžu výrazne prispieť k rozvoju spoločnosti a krajiny, ak mi k tomu budú vytvorené podmienky. Dôkazy o tom podáva národná a európska štúdia Náš spoločný domov, na ktorej sa Slovenská katolícka charita spolupodieľala.

„Chráňme ľudské práva cudzincov a vytvárajme podmienky prospešné pre všetkých. Veď sú to naši blížni, s ktorými chceme žiť vo vzájomne sa obohacujúcich spoločenstvách. Znamená to nielen očakávať, že cudzinci prijmú naše základné hodnoty a naučia sa slovenský jazyk, ale tiež im ponúknuť zmysluplnú účasť na ekonomike a v spoločenskom živote“

Erich Hulman, generálny sekretár SKCH

Migranti ako zraniteľná skupina

Migranti na Slovensku a v celej Európe sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamestnajú na dobu určitú, dostávajú neštandardné zmluvy, pracujú v sezónnych odvetviach, majú nižšie mzdy (Fasani a Mazza, 2020) a sú častejšie vykorisťovaní. Sú preto medzi prvými, ktorých zasahujú ekonomické otrasy. Ukázala to aj súčasná pandémia Covid-19. Najnovšia predpoveď Svetovej banky očakáva, že migranti pošlú tento rok do krajín pôvodu o 20% menej peňazí vo forme remitencií než minulý rok (Svetová banka 2020). To bude mať za následok zníženie životného štandardu rodín, ktoré sú odkázané na príjmy ich rodinných príslušníkov v zahraničí.

Európska sieť Charít je svedkom nárastu dopytu po potravinovej podpore a bývaní. Na Charity sa v nebývalej miere obracajú migrujúci študenti, ktorí prišli o prácu na čiastočný úväzok, na ktorú sa spoliehali pri financovaní svojho každodenného života. Zatiaľ čo pre domáceho obyvateľa môže byť východiskom vládna sociálna pomoc, pre migrantov to často neplatí. Obzvlášť migrujúci študenti by vzhľadom na platné zákony riskovali stratu povolenia na pobyt a štúdium. Na druhej strane, skúsenosti charít potvrdzujú skutočnosť, že čím viac sú migranti vítaní a majú možnosť prosperovať, tým viac môžu z ich príspevkov do spoločnosti v hostiteľskej krajine benefitovať práve domáci obyvatelia.

Chýba celoeurópske riešenie

Súčasné návrhy zo strany Únie v rokovaniach o Pakte EÚ o migrácii a azyle predstavujú zatiaľ len malý pokrok oproti doteraz platným pravidlám a doteraz chýbajú konkrétne kroky na uľahčenie prístupu k legálnej pracovnej migrácii.

Charita sa zasadzuje za to, aby aj cudzinci mali prístup k pracovným miestam zodpovedajúcim ich vzdelaniu, dostávali riadne zamestnanecké zmluvy, mali spravodlivé pracovné podmienky a rovnaký plat ako občania príslušnej krajiny na rovnakej pozícii. Potrebujeme prístup k migrácii založený na právach a ľudskej dôstojnosti a zameraný na integrálny rozvoj migrantov a cudzincov. Je nesmierne dôležité sústrediť sa na dlhodobé využitie pozitívnych aspektov migrácie a myslieť aj na verejné oceňovanie schopností a príspevkov migrantov. Migrácia je tu s nami od nepamäti, a preto je tiež kľúčové strániť sa nenávistných podnetov a iniciatív, ktoré sú formované skreslenými predstavami.

SKCH sa v rámci projektu MIND, trvajúcom od októbra 2017 do decembra 2020, zaslúžila o vnesenie väčšej citlivosti voči migrantom do slovenskej spoločnosti. Tím projektu MIND usporiadal desiatky verejných diskusií, prednášok na školách, mobilných výstav a podujatí a predstavil viac ako 30 osobných príbehov cudzincov. Vytvorili sme digitálnu výstavu a vzdelávacie videá o Cieľoch udržateľného rozvoja do roku 2030; zorganizovali 9 literárnych a audiovizuálnych súťaží na tému migrácie a uskutočnili 3 novinárske cesty do utečeneckých táborov pre členov mienkotvorných médií. Publikovali sme desiatky článkov a rozhovorov s odborníkmi a absolvovali niekoľko stretnutí s politickými stranami pre zvýšenie povedomia o migrácii na politickej scéne.

Tieto i ďalšie aktivity Charity podporili uvedomenie si spoločného domova, ktorý zdieľame s ďalšími ľuďmi, nehľadiac na rasu, pôvod či náboženstvo.

Autor: Irina Adamová, manžérka projektu MIND