blízko pri človeku

Aktuality

  • Boh ich požehnal  a povedal  im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!" Potom Boh povedal: "Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak.

Stvoriteľ  nám daroval celú Zem.  Slobodná vôľa ľudí si z nej spravila vlastnú hračku, malú modrú loptičku. Človečenstvo si ju pohadzuje navzájom, a čaká.  Čaká  „na koho to slovo padne“, aby sa našiel konečne niekto, kto úprimne  vyjadrí solidaritu a spoluzodpovednosť  za zhoršujúci sa stav klímy, ktorý vyháňa ľudí z domovov, šíri hladomor,  kradne úrodnú pôdu, vyčerpáva  všetok zdroj pitnej vody.  A našej Zemi je stále viac a viac  teplejšie....

Vyskúšajte si Eko kvíz a otestujte si svoje znalosti o klimatických zmenách, klikni TU

 

„Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“

V roku  2000 prijali politickí predstavitelia 189 štátov OSN Miléniovú deklaráciu, v ktorej sa zaväzujú splniť 8 cieľov zameraných na celosvetové problémy, a to do roku 2015.

Jedným z bodov je aj zlepšenie kvality životného prostredia, a vyjadrenie spolupatričnosti krajinám, kde zmena klímy spôsobuje škody ohromných rozmerov. Jeden z najchudobnejších regiónov sveta, Subsaharská  Afrika,  má k naplneniu určených rozvojových cieľov najďalej.

Slovenskú   katolícku    charitu  (SCHK) trápia ľudské osudy v postihnutých oblastiach a vníma dôsledky  veľkých teplotných výkyvov.   Preto  sa v roku 2010 zapojila do boja za klimatickú spravodlivosť a to formou projektu rozvojového vzdelávania s podtitulom Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so zameraním na Subsaharskú Afriku. Realizácia vypracovaného programu prebieha  v spolupráci s kolegami zo Slovinskej charity  s finančnou  podporou EK a SlovakAid .

Ako sme už spomínali, projekt rozvojového vzdelávania sa zameriava na vplyv klimatických zmien na rozvojové procesy v hospodársky zaostalých krajinách.  SKCH tak prispieva k mobilizácii podpory verejnosti. Najväčším paradoxom je fakt, že najchudobnejšie krajiny trpia dôsledkami, ktoré spôsobili vyspelé štáty nezodpovedným postojom ku otázkam životného prostredia. Extrémne počasie v posledných rokoch vyústilo do smrti a utrpenia ľudí, dobytka, zničenia úrody, šírenie prenosných chorôb. Následkom globálneho otepľovania, presnejšie kvôli rozpadajúcemu sa poľnohospodárstvu bude trpieť v Subsaharskej Afrike hladom o 600 miliónov ľudí viac.

Projekt nedávno oslávil dvojročné narodeniny, a zviditeľnil sa  prostredníctvom sprievodných aktivít prameniacich z vopred naplánovaných výstupov. Takáto činorodosť je pre rozvojové vzdelávanie potrebná, keďže je nutné nejakou atraktívnou formou  vzbudiť u ľudí spoluzodpovednosť za momentálny stav životného prostredia. Cirkev takisto poskytla svoje stanovisko, kde spomína, že sme stvorení na obraz boží a preto každý z nás ma právo na dôstojný život.

 

Priebeh projektu v 2010-2011

Do projektu sa zakomponovala aj kampaň s heslom  „Ži jednoducho a solidárne“ , ktoré povzbudzuje mládež na školách ku tvorivej aktivite a solidarite s obyvateľmi postihnutých oblastí. 

 

Vytvorenie toolkitov:

Koncom roka 2010, vopred oslovení učitelia a deti základných škôl (ZŠ) ako prví okoštovali špeciálny toolkit venovaný problematike Klimatických zmien.  Po obsahovej stránke prináša na zhruba 30 stranách kvalitný materiál o základných problémoch súvisiacich so zvyšovaním teploty planéty. Po teoretickej časti nasledoval praktický diel s popisom motivačných aktivít s cieľom reflexie. Študovanie brožúry je spestrené fotografiami, ktoré nám ponúkajú možnosť vizualizácie problému a jeho dôsledkov. Súčasťou didaktického materiálu je aj DVD, s krátkym animovaným a dokumentárnym  filmom. Hlavným  lei motívom sú klimatické zmeny a chudoba v Afrike. Dokument bol vytvorený Slovinskou charitou, trvá približne 8 minút a dopĺňa ho prezentácia.

 

Koordinačné stretnutia pre učiteľov základných škôl:

Keďže rozvojové vzdelávanie doteraz nie je zaradené vo formálnych osnovách, učiteľom chýbajú vedomosti a materiály. SKCH preto v spolupráci s Metodickým centrom učiteľov a Asociáciou učiteľov zorganizovala tri tréningy. 59 učiteľov z celého Slovenska  vyjadrili svoj ​​záujem a boli schopní zúčastniť sa seminára. Prvý seminár bol usporiadaný dňa 6. októbra v Nitre, druhý 7. októbra v Žiline a posledný 8. októbra v Prešove. Všetky tri školenia   mali rovnakú  štruktúru.  Všetci prihlásení pedagógovia mali možnosť oboznámiť sa s toolkitmi a metódami, ktoré môžu používať počas vyučovania vo svojich triedach.  Na začiatku sa koordinátor projektu predstavil s prezentáciou popisujúcou funkciu rozvojového vzdelávania. Na stretnutiach sa zúčastnil aj uznávaný profesor Milan Lapin.  Druhá časť bola úplne v jeho rukách.  Svojou prezentáciou priblížil a objasnil pojmy týkajúce sa zmeny klímy, čo dodalo školeniu vedecký nádych. Tretí blok bol venovaný prezentácii sady nástrojov a ďalších  podporných  materiálov  (pohľadnice, záložky, plagáty, pexeso). Svoj priestor na prejav mali aj učitelia tiež mali možnosť podeliť sa o svoje metódy práce so žiakmi.

 

Tematický kútik v knižnici:

Dňa 18.januára 2011 sa uskutočnilo stretnutie s PhDr. Dušan Lechner, riaditeľom  Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá je jednou z najvýznamnejších knižníc na Slovensku. Denne ju navštevujú nielen  študenti vysokých škôl, ale aj široká verejnosť.  Pán Lechner s potešením uvítal  zriadenie kútika pre  "Klimatické zmeny a rozvojová pomoc " v knižnici. Potešil nás jeho záujem na spolupráci na príprave vedeckej konferencie v roku 2012.

Aj ostatné knižnice na Slovensku obdržali, spolu so sprievodným listom, edukačné balíčky.

 

Médiá a rozvoj:

V rámci projektu  sme oslovili  média, ktoré  sú pravidelne informované  o prebiehajúcich aktivitách  projektu. Niekoľko tlačových správ  bolo uverejnených  na  webových stránkach a portáloch.  Informácie sú zdieľané s ďalšími mimovládnymi organizáciami. Uverejnili sme aj články o seminároch a putovnej výstave.  Minulý december sa PR manažérka Ivana Pastorová  zúčastnila živej diskusie  na danú problematiku v rádiu  Lumen.  Momentálne sa pracuje na špeciálnom  banneri na internetovej stránke SCHK, ktorý by zastrešoval všetky informácie týkajúce sa klimatickej spravodlivosti.

 

Mobilná výstava

Mobilná  výstava fotografií  bola  otvorená  dňa 29. novembra v Bratislave.  Program  moderovala  obľúbená  televízna  moderátorka  Bibiana Ondrejková. Akcie sa zúčastnili  aj niektorí predstavitelia vlády, rozvojových organizácií,  ako aj široká  verejnosť. SKCH  reprezentoval generálny sekretár,  Radovan Gumulák, PR  manažérka Ivana Pástorová, a Marián Kolenčík, koordinátor projektu pre rozvojové vzdelávanie. Profesionálne  príspevky boli prezentované riaditeľkou  SAMRS Ing. Evou Kolesárovou, PhD. a prof. Milanom Lapinom, odborníkom  na klimatológiu. Akcia bola oživená hudbou kapely Kapucíni.  
Na výstave mohli návštevníci vidieť 48 fotografií a informačných materiálov  opisujúcich atmosféru Subsaharskej Afriky, doplnené   životnými  príbehmi  ľudí, ktorí  trpia zmenou  klímy. Materiály boli pripravené v spolupráci s kolegami so  Slovinska. Fotografie  boli poskytnuté Caritas Internationalis,  Slovinskou  charitou ,  Vysokou   školou   (svätej Alžbety )  zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, Slovenským skautingom, eRKom. Pre deti boli pripravené interaktívne hry.  Hlavným cieľom výstavy bolo ukázať vplyv zmeny klímy, najmä v Subsaharskej  Afrike  a zlepšiť  informovanosť  verejnosti o dôsledkom kontinuálneho otepľovania planéty.  Vstup na výstavu je zdarma a záujem verejnosti je vyšší ako sa očakávalo. Výstava celkovo navštívila 8 miest na celom Slovensku - Bratislavu, Nitru, Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu, Spišskú Novú Ves, Košice a Prešov.  

Slávnostné otvorenie výstavy - foto tu

 

Zostáva ešte rok na dokončenie projektu.  Žiaci prihlásených základných škôl sa aktívne zapojili do projektu a originálnymi výtvormi  vyjadrili solidaritu s ľuďmi z postihnutých oblastí. V spolupráci so skautmi pripravujeme workshopy s interaktívnou činnosťou  pre deti.

Podobné aktivity sa plánujú   aj pre stredné školy.  Vo finálnej fáze  projektu nás čaká organizácia vedeckej konferencie.

V roku 2011 SKCH usporiadala seminár o klimatických zmenách pre učiteľov stredných škôl

Seminár sa konal v dvoch mestách, v Trnave (14.12.2011) a v Žiline (19.12.2011).

Pred samotným uskutočnením stretnutia sa s učiteľmi zapojených stredných škôl sme im zaslali dotazníky, aby sme termín a čas prispôsobili ich pracovným povinnostiam. Program seminára bol pre obe mestá rovnaký. Začal sa o 9:30 privítaním všetkých účastníkov. Nasledovalo krátke predstavenie sa učiteľov, ich školy a dôvodom pre rozhodnutie zapojiť sa do projektu. Seminára sa zúčastnil aj renomovaný klimatológ Milan Lapin, pracujúci na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK (1996-2002), profesor, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie a samostatný vedecký pracovník.  Svojimi dlhoročnými skúsenosťami ako aj odborným vkladom ponúkol zúčastneným základné informácie o klimatických zmenách, ktoré podrobnejšie popísal konkrétnymi príkladmi. Po dvojhodinovej  prednáške profesora Lapina nasledovala krátka diskusia, pričom najväčší záujem vyvolala otázka o vplyve človeka na globálne otepľovanie. Profesor zdôraznil osobný vklad pri boji za klimatickú spravodlivosť, pričom návod na ekologickejší život je jednoduchý a závisí už iba na nás, ako sa rozhodneme.

Po obedňajšej prestávke koordinátorka projektu SKCH  nadviazala na prednášku o klimatických zmenách prezentáciou o potrebách rozvojového vzdelávanie na Slovensku, o jeho cieľoch a úlohách. Spomenula začiatky organizácie v oblasti globálneho vzdelávania, prvý projekt HIV/ AIDS. Učitelia mali priestor na vyjadrenie názoru na  aktivity,  metodológií ako aj význame myšlienky projektu pre mladých.    

Posledný blok programu bol zameraný na samotný projekt „Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“, kde sme predstavili hlavné aktivity, ako aj materiál, ktorý sme pre učiteľov pripravili. Pedagógovia ocenili príručku o klimatických zmenách, keďže najväčší problém pre témy rozvojového vzdelávania je nájdenie vhodného zdroja informácií. Ocenili aj propagačné plagáty, pohľadnice, trička, dokumentárny film. Vysvetlili sme časový plán projektu, ako aj to, aké výstupy očakávame.

 Spoločne strávené príjemné hodiny priniesli vzácne momenty, ktoré boli základom ďalšej spolupráce so školami. Veríme, že žiakov povzbudí  jedna  z ideí projektu „Ži jednoducho a solidárne“, aby sa tak empatia a solidarita zaradila do ich slovnej zásoby. Ďakujeme aj profesorovi Lapinovi za jeho odborný pohľad do problematiky ako aj pedagógom za pripomienky a postrehy, keďže spätná väzba je pre nás dôležitá pre vylepšenie a skvalitnenie projektov v  budúcnosti.

 

Mariana Ištoňová

koordinátorka  projektu

 

 

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...