blízko pri človeku

Kurz opatrovania

Názov vzdelávacieho programu:  

Kurz opatrovania – 230 hodinový – kombinovaná forma – dištančná forma v teoretickej časti a prezenčná forma v praktickej časti v rozsahu 230 hodín podľa § 85 a 86 zákona o sociálnych službách.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo spisu: 6429/2014-M_OSS; číslo záznamu: 29243/2014.

 

Komu je kurz určený?

Program je určený širokej verejnosti a zameriava sa na uchádzačov ktorí chcú pôsobiť v opatrovateľskej službe. Vhodný môže byť aj pre zamestnancov sociálnych služieb, či zamestnancov iných profesií, ktorí sa chcú kvalifikovať na pozíciu opatrovateľa. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.

 

Stručný opis vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program je určený najmä záujemcom o prácu v zariadeniach sociálnych služieb a domácej opatrovateľskej službe. Je koncipovaný vzhľadom na cieľové sociálne skupiny klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách. Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní. Po zvládnutí teoretickej časti v 12-tich kapitolách si poslucháč v praktickej časti upevní získané teoretické a praktické vedomosti.

 

Časové trvanie kurzu:

Celkové trvanie kurzu je 6 týždňov, pričom kurz pozostáva z troch častí :

  1. Teoretická časť  + popis základných ošetrovateľských zručností = 140 hodín
  2. Teoreticko-praktický nácvik základných ošetrovateľských zručností = 30 hodín
  3. Prax v zariadení sociálnych služieb = 60 hodín

 

Profil absolventa:

Absolvent kurzu bude po jeho absolvovaní pripravený na samostatné činnosti, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Vie si zvoliť nástroje a použiť vhodné postupy, aby dosiahol žiaduci cieľ pri opatrovaní. Vie presne určiť kompetencie opatrovateľa na Slovensku v rámci platnej legislatívy. Bude poznať základné fungovanie ľudského organizmu a ochorenia. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Bude vedieť s klientom efektívne komunikovať na základe etických princípov. Bude disponovať praktickými zručnosťami  a vedomosťami v takom  rozsahu, aby bol po skončení kurzu schopný fyzicky podporovať klienta pri zachovaní vlastného fyzického zdravia.


Cena kurzu: 150 €/účastník

 

 

Bližšie informácie: Mgr. Monika Pribelová

Tel.kontakt: 0910/842 600

Email: kurzy@charita.sk

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...