blízko pri človeku

O programe pomoci obetiam

A/ NÁRODNÝ PROGRAM BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI NA ROKY 2011 - 2014

Cieľom Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi je zabezpečiť komplexnú a účinnú národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá podporuje rozvoj vzájomného porozumenia a koordinovanej činnosti všetkých zainteresovaných subjektov v rámci eliminácie rizík a predchádzania spáchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní podmienok pre poskytovanie podpory a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a zabezpečenia ochrany ich ľudských práv a dôstojnosti. Národná stratégia je realizovaná pri zachovaní princípov aktívnej účasti vlády, účasti občianskej spoločnosti, rešpektovania ľudských práv, medzirezortnej spolupráce a udržateľnosti. viac...

 

B/ PROJEKT SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY s podporou Ministerstva vnútra SR

PREVENCIA

Keďže Slovensko je prevažne zdrojovou a tranzitnou krajinou pre obete obchodovania s ľuďmi, je dôležité venovať sa na Slovensku prevencii. Cieľom preventívnych prednášok je rozšíriť poznatky mládeže o tomto jave a uznať, že existuje tento problém a vyvolať zmenu v postoji od ľahostajnosti k ochrane seba samého a iných. 
Súčasťou prednášok je poskytnutie informácie o dokladoch, o pracovnom povolení, ako zaistiť ich legitímnosť a vyhovieť požiadavkám na vycestovanie. Taktiež sa preventívne prednášky zameriavajú aj na varovanie pred možnými ponukami, ktoré obsahujú podozrivé prvky, ako sú sľuby, že "všetko sa vyrieši, len čo budete na mieste". Tiež poskytnutím informácií o skutočných mzdách a varovaním pred prípadnými rozpormi medzi pracovným miestom a sľúbeným platom. Uistením, že v prípade podozrenia sa dá dohodnúť oddialenie odchodu. Zámerom je poskytnúť informácie a odporúčania pre prípad, že sa niečo stane, ale nie odradiť od migrácie. 
Prednášky sa realizujú vo vyšších ročníkoch základných škôl, na stredných školách, v centrách voľného času a v pastoračných centrách.

 

VYHĽADÁVANIE A PODPORA

V poslednom období sa cez skúseností partnerských charitatívnych organizácií v zahraničí ukázalo, že mnoho obetí obchodovania s ľuďmi sa nachádza v záchytných, pobytových a detenčných zariadeniach pre cudzincov. Ide nielen o obete nútenej prostitúcie, ale aj nútenej práce. Títo ľudia majú buď priamu skúsenosť, alebo vo svojom okolí sa stretli s týmto fenoménom a sú potencionálne ohrozené. 
Projekt sa zameriava na prevenciu, vyhľadávanie a následnú podporu a pomoc obetí obchodovania s ľuďmi v zariadeniach pre žiadateľov o azyl, a to prostredníctvom preventívnych prednášok, individuálnych konzultácií a poskytnutí poradenstva, pomoci, podpory v prípade odhalenia obetí obchodovania.

 

OCHRANA A REINTEGRÁCIA

Cieľom reintegračného programu pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je: 
- pomôcť obchodovaným ženám navrátiť späť možnosť aktívnej účasti na normálnom živote, 
- znovu nájsť svoju dôstojnosť a slobodu, 
- prevziať plnú zodpovednosť za svoj ďalší život, 
- pomôcť im získať stratenú dôveru nielen vo svoje okolie, 
- ale predovšetkým samých v seba, vo svoje schopnosti, získať sebaistotu a predpoklady k tomu, aby boli schopné uplatniť svoje získané nové skúsenosti v ďalšom živote, vo svojom budúcom zamestnaní, v novej rodine...

 

POSKYTUJEME

- chránené bývanie s utajenou adresou 
- sprostredkovanie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti strava a oblečenie 
- finančnú podporu 
- sociálnu pomoc 
- psychologickú a terapeutickú pomoc 
- právnu pomoc 
- osobnú asistenciu 
- pomoc pri legalizácii pobytu obeti obchodovania 
- kontakt s rodinou a príbuznými 
- pomoc pri organizovaní návratu do zeme pôvodu 
- jazykové kurzy pre cudzincov 
- kurzy sebarozvoja, rekvalifikačné a motivačné kurzy 
- podporu pri hľadaní nového pracovného uplatnenia 
- podporu pri hľadaní ubytovania 
- duchovnú podporu

 

Viac informácií o tejto problematike si môžete prečítať na www.minv.sk

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...